Collegebesluitenlijst 14 februari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 7 februari 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van  7 februari 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Vaststelling wijzigingen in bijlage 2 van het GBA Reglement.
Besluit: Het college besluit de wijziging in bijlage 2 van het Reglement GBA vast te stellen.
 

Onderwerp- Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2012

Besluit: Het college besluit:
 1. De Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2012 aan te gaan.
 2. Bezuiniging op de Rekenkamer zal aan de raad worden voorgelegd.
   
Onderwerp- Overdracht reddingsstation Blaricum aan KNRM
Besluit: Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan met overeenkomst KNRM/Reddingsbrigade;
 2. Boekwaarde over te dragen goederen in één keer ten laste te brengen van algemene reserve;
 3. De raad zo spoedig mogelijk een voorstel te doen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Treasury jaarplan 2012
Besluit: Het college besluit het treasury jaarplan vast te stellen.
 
Onderwerp- Resultaat bestemming 2011 / overheveling exploitatie budget 2011 naar 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2011 voor te stellen het benodigde budget van € 213.512 in 2012 beschikbaar te stellen voor de benoemde projecten;
 2. Te dekken uit de algemene reserve een bedrag van € 150.650 en te dekken uit het rekeningresultaat 2011 een bedrag van € 62.862.
 3. Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2011;
  met dien verstande dat van budget klimaatbeleid 2011 niet € 10.000, maar € 8.000 wordt overgeheveld.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Verkoopverzoek Alliantie 2 sociale huurwoningen
Besluit: Het college besluit geen bezwaar te hebben tegen de verkoop van Kerkpad 3 en Windvang 14 en De Alliantie van dat besluit op de hoogte te brengen.
 

Onderwerp- Advies d.d. 17 januari 2012 van de Commissie voor de bezwaarschriften naar aanleiding van het bezwaar tegen het besluit tot weigering van een omgevingsvergunning voor het in stand houden van een overkapping en een houten bijgebouw op het perceel Achter Capitten 1, Blaricum.
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 17 januari 2012 en het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van de juridische grondslag in die zin dat voor het houten bijgebouw een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo is vereist en is geweigerd en dat voor de overkapping een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo is vereist en is geweigerd

 
Onderwerp- Advies van de Commissie voor de bezwaarschriften naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen het besluit tot weigering van een omgevingsvergunning voor het in stand houden van 2 blokhutten en 2 overkappingen op het perceel Achter Capitten 3, Blaricum
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 17 januari 2012 en in overleg met bezwaarmaakster te bezien of de omgevingsvergunning voor de overkappingen en voor de kleine blokhut alsnog kan worden verleend en het bestreden besluit voor wat betreft de geweigerde omgevingsvergunning voor de grote blokhut in stand te laten
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Resultaat bestemming 2011/overheveling exploitatie budget 2011 naar 2012 
Besluit: Het college besluit bij de3 vaststelling van het exploitatieresultaat 2011 voor te stellen het benodigde budget van € 10.597 in 2012 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de bestuursopdracht BEL zwembad.