Collegebesluitenlijst 15 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 8 mei 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 12 september 2012
Besluit: Het college besluit om tot stemdistrict aan te wijzen:
stembureau 1, Gemeentehuis, Kerklaan 16, 1261 JB  Blaricum
stembureau 2, de Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV  Blaricum
stembureau 3, de Torenhof, Torenlaan 22, 1261 GD  Blaricum
stembureau 4, O.B.S. Bijvanck, Levensboom 4, 1261 MX Blaricum
stembureau 5, de Malbak, Wetering 122, 1261 NK  Blaricum

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Procesplan en concept-verslag Stuurgroep HOV
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het aangepaste Procesplan Planvoorbereidingsfase en van de concept-besluitenlijst van de stuurgroep HOV;
 2. Akkoord te geven op procesplan op hoofdlijnen zodra besluit raad is genomen.
   
Onderwerp- Voorinvestering voor gezamenlijk inkopen door BEL-gemeenten in kader taakstelling 2013-2015
Besluit: Het College besluit conform het advies van het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie d.d. 23 april:
 1. Zo snel mogelijk te starten met inkoopprojecten om over de jaren 2013, 2014 en 2015 respectievelijk 100k, 150k, 200k per gemeente netto te besparen door gezamenlijke inkoop op diverse percelen.
 2. Als eerste stap het direct opstarten van de inkoopprojecten GWW: Uitvoer / aanneming van werken en Externe inhuur: GWW advies. Aan te sturen middels een stuurgroep waarin de respectievelijke Portefeuillehouders, de Afdelingsmanager Aanleg en Beheer en de inkoper a.i. zitting nemen.
 3. Als directe tweede stap het definiëren van vervolgprojecten middels een Spendanalyse over 2011 en verdere analyse van de inkoopportefeuille met als eerste startpunten Juridische ondersteuning en onderwijshuisvesting. Vervolgprojecten dienen in het najaar van 2012 te starten zodat voordelen in de tweede helft van 2013 geboekt kunnen worden.
 4. Opdracht te geven tot het aanpassen van de Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de Gemeente conform het advies ter goedkeuring op korte termijn.
 5. De meerjaren inkoopbesparingen te monitoren middels de bezuinigingsmonitor en het reguliere Financiële Portefeuillehoudersoverleg, wethouder Evert de Jong uit Laren zal hierbij optreden als coördinerend Portefeuillehouder.
 6. Een totale voorinvestering te doen door de BEL van 22.000-32.000 euro. Dit bedrag zal extra bespaard moeten worden op de inkoop 2013. Binnen de DVO zullen voor deze projecten 100 uur voor de gemeente van de Afdeling Aanleg en Beheer aangewend worden.
   
Onderwerp- Zendmast Schapendrift 1
Besluit: Het college besluit:
 1. Met Colonne bv voor de duur van 30 jaar een nieuw recht van opstal aan te gaan gebaseerd op de huidige voorwaarden;
 2. Jaarvergoeding 2012 € 7.500;
 3. Jaarlijkse indexatie op basis van indexcijfer prijsgezinsconsumptie, basis 2012 = 100;
met dien verstande dat, alvorens definitieve toestemming wordt gegeven, eerst getoetst wordt aan het UMTS-beleid.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Benoemen straatnamen in De Blaricummermeent deelplan C1
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de straatnamen voor deelplan C1 van de Blaricummermeent. In publicatie meer aandacht voor relatie Heijenbrock/Blaricum,
 
Onderwerp- Opstellen Asbestkansenkaart t.b.v. naleving Arbeidsomstandighedenbesluit
Besluit: Het college besluit:
 1. Door bureau Tauw een Asbestkansenkaart te laten opstellen;
 2. De kosten te dekken uit kosten milieu Algemeen
   
Onderwerp- Vaststelling bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht
Besluit: Het college besluit:
Aan de raad een voorstel te doen om:
 1. Het bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht, bestaande uit de plantoelichting, planregels en plankaarten zoals opgenomen in het bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht, nummer NL.IMRO.0376.B007BPKomBeschDorp-1201 d.d. 14 maart 2012 gewijzigd vast te stellen overeenkomst hetgeen is verwoord in het bijgevoegde ontwerpraadsvoorstel en -besluit en de daarvan uitmakende Nota van Zienswijzen;
 2. Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 lid 2 sub a Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 3. Uw college te machtigen om de gemeente in al de verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden gevoerd, in recht schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.
 
Onderwerp- Bezwaar inzake last onder dwangsom tweede uitweg Bierweg 7
Besluit: Het college besluit:
 1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen; dat wil zeggen het bestreden besluit te handhaven met een verbeterde motivering en belangenafwezig.
 2. Hierbij de weigeringsgronden van artikel 2.12 lid 3 sub a t/m d van de APV Blaricum 2010 te betrekken.
 3. De termijn, waarbinnen aan de lastgeving (verwijdering tweede uitweg) dient te zijn voldaan, te stellen op zes weken, op straffe van een dwangsom van € 1000 ineens.
   
Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 16 mei 2012
Besluit: Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 16 mei 2012.
 

RONDVRAAG / MEDEDELINGEN

Het college besluit alsnog node akkoord te gaan met de begroting 2013 van het RBL.
Voor 2014 en 2015 wordt geen verhoging meer geaccepteerd.