Collegebesluitenlijst 16 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 9 oktober 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Aanvraag meerjarige subsidie 2013 en 2014 door NH Pop.
NH Pop heeft op 19 september 2012 verzocht om subsidie voor het project NH Pop Live 2013-2014.
Besluit: Het college besluit subsidie te weigeren aan NH Pop omdat de activiteiten onder geen enkele beleidsregel vallen en niet of niet in overwegende mate ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer R. Posthumus en portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Het aanwijzen van 4 koopzondagen in 2012 voor winkeliers in het Oude Dorp
Op 18 september 2012 is een verzoek ingediend door de Blaricumse Ondernemers Vereniging (BOV) om de volgende 4 koopzondagen aan te wijzen voor winkeliers in het Oude Dorp:
 • 2 december 2012
 • 16 december 2012
 • 23 december 2012
 • 30 december 2012.
 
Besluit: Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in het Oude Dorp geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur:
 • 2 december 2012
 • 16 december 2012
 • 23 december 2012
 • 30 december 2012
 
Onderwerp- Het aanwijzen van 12 koopzondagen in 2013 voor winkeliers in het Oude Dorp.
Op 18 september 2012 is een verzoek ingediend door de Blaricumse Ondernemers Vereniging (BOV) om de volgende 12 koopzondagen aan te wijzen voor winkeliers in het Oude Dorp:
 • 6 januari 2013
 • 13 januari 2013
 • 20 januari 2013
 • 27 januari 2013
 • 3 februari 2013
 • 10 februari 2013
 • 17 februari 2013
 • 24 februari 2013
 • 3 maart 2013
 • 10 maart 2013
 • 17 maart 2013
 • 22 december 2013 
Besluit: Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in het Oude Dorp geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur:
 • 6 januari 2013
 • 13 januari 2013
 • 20 januari 2013
 • 27 januari 2013
 • 3 februari 2013
 • 10 februari 2013
 • 17 februari 2013
 • 24 februari 2013
 • 3 maart 2013
 • 10 maart 2013
 • 17 maart 2013
 • 22 december 2013
Onderwerp- Het aanwijzen van 12 koopzondagen in 2013 voor winkeliers in de Bijvanck.
Op 18 september 2012 is een verzoek ingediend door de Blaricumse Ondernemers Vereniging (BOV) om de volgende 12 koopzondagen aan te wijzen voor winkeliers in de Bijvanck:
 • 6 januari 2013
 • 13 januari 2013
 • 20 januari 2013
 • 27 januari 2013
 • 3 februari 2013
 • 10 februari 2013
 • 17 februari 2013
 • 24 februari 2013
 • 3 maart 2013
 • 10 maart 2013
 • 17 maart 2013
 • 22 december 2013
Besluit: Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in de Bijvanck geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur:
 • 6 januari 2013
 • 13 januari 2013
 • 20 januari 2013
 • 27 januari 2013
 • 3 februari 2013
 • 10 februari 2013
 • 17 februari 2013
 • 24 februari 2013
 • 3 maart 2013
 • 10 maart 2013
 • 17 maart 2013
 • 22 december 2013
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Vaststellen  beleidsnotitie ‘Internetwinkels’
Landelijk beleid waarin internetwinkels worden ondergebracht naar verschijningsvorm ontbreekt, evenals een eenvoudige begripsomschrijving.
Om uniformiteit te krijgen in de aanvragen is een algemeen beleidskader geschreven met uitgangspunten om toetsing van aanvragen te vereenvoudigen.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de beleidsnotitie ‘Internetwinkels’;
 2. Aandacht voor communicatie; kort en kernachtig in Hei en Wei plaatsen.
 
Onderwerp- Concept GRP
De gemeente heeft de wettelijke verplichting in 2012 een GRP vast te stellen voor de uitvoering van de zorgtaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De zorgtaak voor grondwater is nieuw, hier wordt in Blaricum voor het eerst invulling aan gegeven. In dit ‘verbrede’ GRP is beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht in de planperiode 2012 t/m 2017.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de risico notitie GRP Blaricum
 2. In te stemmen met het concept GRP
 3. Het concept GRP voorleggen aan de provincie, conform de gangbare procedure.