Collegebesluitenlijst 17 april 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 april 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 10 april 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- VNG aanbesteding mGBA
Besluit:  Het college besluit om niet deel te nemen aan de VNG aanbesteding programma modernisering GBA conform het advies van de stuurgroep Basisregistraties
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Begroting 2013 Gwest Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de Blaricumse bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de begroting voor het jaar 2013 van het Gewest Gooi en Vechtstreek;
 2. De raad te adviseren af te zien van het indienen bij het Gewest van een zienswijze op de begroting 2013;
 3. De raad te adviseren een voorbehoud te maken op de meerjarenraming 2014 – 2016 van het Gewest vanwege het ontbreken van een gespecificeerde financiële toelichting op de meerjaren ontwikkelingen.
   
Onderwerp- Begroting 2013 en meerjarenraming 2014 – 2016 GR Veiligheidsregio
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen via het ter inzage leggen van de stukken in te stemmen met de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014 – 2016 met het advies af te zien van het indienen van een zienswijze.
 
Onderwerp- Kadernota 2013 - 2016
Besluit: Het college besluit de kadernota aan de gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden conform concept-raadvoorstel.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Landelijke Gebieden
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de bijgevoegde Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Landelijke Gebieden;
 2. De nota ter vaststelling aan te bieden aan de raad
   
Onderwerp- Memo stand van zaken uitvoering Bestuursopdracht Milieubeleidsplan 2013-2016
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de memo;
 2. De aangepaste planning vast te stellen als onderdeel van de Bestuursopdracht;\
 3. De memo ter kennis aan te bieden aan de raad (via de Raadgever)
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Herstructureringsaanvraag Wsw
Besluit: Het college besluit:
 1. In stemmen met de aanvraag Herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening;
 2. De gemeente Almere machtigen om namens de gemeente Blaricum de herstructureringsaanvraag in te dienen door de instemmingsverklaring te ondertekenen.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit inzake de intrekking van een OV-taxipas op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Besluit: Het college besluit:
 1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de wettelijke grondslag op grond waarvan de OV-taxipas is ingetrokken.