Collegebesluitenlijst 17 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 10 januari 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Fysieke beveiliging van waardedocumenten.
Besluit: Het college besluit:
  1. Opdracht te geven tot het installeren van een deugdelijke, wettelijk voorgeschreven elektronisch inbraakalarmeringssysteem t.w. een permanente vaste-lijn-verbinding met een alarmcentrale;
  2. Kennis te nemen van de aanpassing van de toegang tot de balie van de afdeling Burgerzaken door het bestuurssecretariaat.
 
Onderwerp- Vergunning Aspergediner 2012
Besluit: Het college besluit:
  1. Vergunning voor 12 dagen te verlenen; dus t/m 22 mei 2012;
  2. Indien exploitant behoefte heeft aan 16 dagen, dient hij aan de eisen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet te voldoen (reguliere vergunning);
  3. Bezien of er geluidvoorschriften nodig zijn;
  4. Overleg met portefeuillehouder Verkeer over parkeersituatie.
 
Onderwerp- Aanwijzen vervanger beveiligingsfunctionaris (beveiligingsbeheerder) GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen).
Besluit: Het college besluit  de heer M. Roza te benoemen als vervangend beveiligingsfunctionaris (beveiligingsbeheerder ) GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen). De benoeming gaat in op de dag van het besluit.
 
Onderwerp- Vaststellen geactualiseerde beleidsnotitie “Algemeen Beveiligingsbeleid GBA”.
Besluit: Het college besluit de beleidsnotitie “Algemeen Beveiligingsbeleid GBA” vast te stellen.
 
Onderwerp- Kermis 2012
Besluit: De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders besluiten, ieder voor zover hun bevoegdheid reikt, de genoemde maatregelen als discussiestuk aan het RTG aan te bieden, met dien verstande dat stuk op enkele (besproken) punten wordt aangepast.
 
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en wethouders G.J. van Loef


Onderwerp- Beschikbaar stellen van Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gegevens
Besluit: Het college besluit:
  1. Deel te nemen aan de pilot Boekstart;
  2. Per kwartaal GBA-gegevens beschikbaar te stellen omtrent inwoners van Blaricum die drie maanden oud zijn (op grond van art. 100, lid 1a en lid 2 van de wet GBA)
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Inkomensgrens 110% voor Collectieve Zorgverzekering Minima
Besluit: Het college besluit:

  1. Dat per 1 januari 2012 de CZM voor nieuwe instroom alleen toegankelijk is indien het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm
  2. In 2012 de huidige deelnemers van de CZM met een inkomen boven 110% aanschrijven en de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de polis van Agis “ beperking armoedeval”.
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag BEL schaaktoernooi 2012
Besluit: Het college besluit een subsidie te verlenen van € 150 aan Het Dikke Torentje.
Dekking kan worden gevonden in het budget incidentele subsidies
 
Onderwerp- Decentralisatie Awbz
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de brief en deze ter kennisname te sturen aan de leden van de Blaricumse gemeenteraad.