Collegebesluitenlijst 17 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 juli 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:

Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 

Onderwerp- Besluitenlijst 10 juli 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 juli 2012 conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit van 23 januari 2012, verzonden 24 januari 2012, tegen de verleende bouwvergunning 2e fase voor het oprichten van een woning op het perceel Dwarslaan 29 te Blaricum
Besluit: Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift gegrond te verklaren en onder verbetering van de motivering het bestreden besluit in stand te laten.
 

Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit van 6 maart 2012, verzonden 7 maart 2012, tegen de verleende omgevingsvergunning voor het slopen van de woning en bijgebouwen en het kappen van 5 bomen gelegen op het perceel Koloniepad 1 te Blaricum.
Besluit: Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten.

 
Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit van 6 maart 2012, verzonden 21 maart 2012, tegen de verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Koloniepad 1 te Blaricum.
Besluit: Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten met een verbeterde, op de op grond van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, sub 1o, van de Wabo verleende omgevingsvergunning toegespitste, motivering.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Actiepuntenverslag signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 3 juli 2012 van het signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum

 
Onderwerp- Welzijnssubsidies 2013.
Besluit: Het college besluit:
  1. De grondslagen voor subsidiëring vast te stellen zoals vermeld in het document Staat van inkomensoverdrachten 2013;
  2. De subsidies voor 2013 te verlenen conform bijbehorende specificatie; 
  3. Subsidies onder de € 5.000,- vast te stellen zonder een beschikking tot subsidieverlening;
  4. Zo spoedig mogelijk advies uitbrengen over subsidie Versa 2013.
     
Onderwerp- Bezwaar tegen het besluit inzake de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers
Besluit: Het college besluit
  1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen; 
  2. Het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering voor wat betreft artikel 1, eerste lid, onder d, van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart en onder aanvulling van de wettelijke grondslag;
  3. Voor zover in het bestreden besluit is aangegeven dat bezwaarmaker niet continu afhankelijk is van de begeleiding van de bestuurder, dit te corrigeren door het woord “niet” te laten vervallen.