Collegebesluitenlijst 18 december 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 januari 2013Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 11 december 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 december conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Vaststelling brugdagen 2013
Besluit: Het college besluit om de dagen:
vrijdag 10 mei en vrijdag 27 december 2013
als brugdagen voor het jaar 2013 aan te wijzen.

Onderwerp- Wijzigingen CAR-UWO i.v.m. nieuw contract collectieve verzekering Besluit: Het college besluit:
 1. De circulaire van het LOGA van 4 september en de wijzigingen vast te stellen en op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenreling overeenkomstig bijlage A bij dit voorstel;
 2. De wijzigingen in bijlage A in te laten gaan per 1 januari 2013
 
Onderwerp- Aanvraag éénmalige subsidie Buurtinitiatieven 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. Een eenmalige subsidie te verlenen van € 995 voor een buurtinitiatief op 13 januari 2013 bij de Malbak;
 2. Hiertoe het budget van € 18.200 op kostenplaats Criminaliteitsbestrijding/overige inkomensoverdrachten over te hevelen naar 2013 en ter beschikking te stellen;ee.a. onder voorbehoud van goedkeuring door de raad;
 3. De kosten te dekken uit bovenbedoeld budget
 
Onderwerp- Papierarm werken
Besluit: Voorgesteld besluit :
 1. Het college besluit het model bruikleenovereenkomst tablet vast te stellen.
 2. Het college neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de invoering van papierarm werken.
 3. De burgemeester verleent volmacht aan de afdelingsmanager Ontwikkeling & Ondersteuning voor het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst tablet.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 19 december 2012
In de memo wordt advies gegeven voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 19 december 2012.
Besluit: Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 19 december 2012.
 
Onderwerp- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013
Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 een prioritering van de geplande taken en benodigde uren voor de diverse handhavingstaken.
Besluit: Het college besluit:
 1. Het college besluit het handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2013 vast te stellen en ter kennisname aan de Raad te sturen;
 2. Het college stelt de bijgevoegde lijst van de per 1/1/2013 aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek over te dragen werkzaamheden vast;
 3. Het college stelt de in het kader van de Wet Milieubeheer te controleren inrichtingen in 2013 vast
 
Onderwerp- Bestemmingsplan/beheersverordening complex Ter Gooi Ziekenhuizen (TGZ) in Blaricum.
Besluit: Het college besluit:
 1. Het bestuur van TGZ uit te nodigen voor bestuurlijk overleg over de voortgang van het ruimtelijk ordeningsproces van het ziekenhuiscomplex (datum is 14 januari 2013).
 2. Afhankelijk van de uitkomsten van het overleg te kiezen voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, dan wel een beheersverordening voor het complex, een en ander vast te stellen vòòr 1 juli 2013. Op deze manier wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen om bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar te doen zijn. In beide gevallen kan worden volstaan met een kort besluitvormingstraject en kan de inspraak worden beperkt of overgeslagen, dit gelet op het 1 op 1 overnemen van de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan.
 3. Bij het overleg gebruik te maken van de bijgevoegde ontwerpbrief aan TGZ waarin de keuzemogelijkheden zijn verwoord.
 
Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van diverse erfafscheidingen
De eigenaren van perceel Dokter Catzlaan 22 hebben zonder vergunning diverse erfafscheidingen gebouwd c.q. in stand gelaten
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Dokter Catzlaan 22 een last onder dwangsom op te leggen voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van diverse erfafscheidingen met een begunstigingstermijn van zes weken.
 1. Voor de erfafscheiding aan de westzijde van het perceel, langs de gehele perceelsgrens, verbeurt de overtreder van rechtswege een dwangsom van €2.500 ineens.
 2. Voor de erfafscheiding aan de oostzijde van het perceel, langs de gehele perceelsgrens  verbeurt de overtreder van rechtswege een dwangsom van €2.500 ineens.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- PHO Gezondheidszorg G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.


Onderwerp- Technische wijziging van de verordening leerlingenvervoer
Uit de rechtmatigheidscontrole is naar voren gekomen dat de afgegeven beschikkingen op basis van de geldende verordening tot onrechtmatigheden leidt. Om deze onrechtmatigheden verder te voorkomen is een technische wijziging van de verordening noodzakelijk. Bij eerder collegebesluit van 20 november 2012 is dit al aangekondigd.

Besluit: Het college besluit bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
 
Onderwerp- Europese aanbestedingen
De overeenkomsten Compensatie Huishoudelijke Taken (CHT), de Hulpmiddelen en de Trapliften moeten binnenkort ondertekend worden.
Besluit: De burgemeester besluit om de afronding van de lopende Europese aanbestedingen niet te vertragen de heer  G.J. Wendrich volmacht verlenen voor het ondertekenen van de overeenkomsten Wmo-CHT, Wmo-Hulpmiddelen en Wmo trapliften