Collegebesluitenlijst 18 september 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 september 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten
Besluit: Het college besluit:
De besluitenlijsten van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 september 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Kermis 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. Tot het opleggen van een gematigde boete.
 2. De huurovereenkomst te ontbinden wegens wanprestatie.
 3. De exploitant hiervan in kennis stellen door middel van bijgevoegde brief.

Onderwerp- Evaluatie werken op afspraak
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de kwalitatieve tussenevaluatie werken op afspraak.
 2. Kennis te nemen van de voorgenomen voortgang.
 3. In een volgende evaluatie de specifieke situatie van Blaricum mee te nemen.
   

Onderwerp- Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2013

Besluit: Het college besluit fe Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2013 aan te gaan.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Begroting 2013 -
Besluit:
 1. Het college gaat akkoord met de conceptbegroting 2013
 2. Het college besluit de conceptbegroting 2012 aan de Raad ter vaststelling voor te leggen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016
Besluit:
 1. Het college besluit de Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016 aan te gaan.
 2. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder milieu J.Z. de Joode-Baljet om deze overeenkomst namens de gemeente Blaricum te ondertekenen.
 3. Het college besluit hierover een persbericht uit te geven en een artikel in Hei en Wei op te laten nemen.
 
Onderwerp- Afronding woonwagendossier
Besluit: Het college besluit:
 1. Het traject voor herinrichting (vernieuwing van de woonobjecten) af te ronden.
 2. Het handhavingstraject weer op te pakken en voort te zetten.
 3. Na afronding van het handhavingstraject en het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan de reeds voorgenomen aanpassing van de buitenruimte (toegang+parkeerplaatsen) uit te voeren.
 4. Dit voornemen via een memo aan de raad voor te leggen.
 5. Dit besluit per brief aan de bewoners mee te delen.
 6. Tot aanmelding voor RTG op 6 oktober 2012.
 7. De BEL Combinatie te verzoeken aandacht te hebben voor zorgvuldige communicatie over dit dossier.
   
Onderwerp- Bomenbeheerplan
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het bomenbeheerplan en dit ter vaststelling aan de raad voor te     leggen.
 2. De herplant gedeeltelijk uit te voeren
 3. Het eenmalige onderhoud ad € 269.800 op te nemen in de kadernota van 2014.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

 
Onderwerp- PHO Wonen, welzijn en zorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering
 
Onderwerp- PHO Gezondheidszorg G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Het (eventueel) instellen van beroep tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget
Besluit: Het college besluit:
 1. Geen beroep in te stellen tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget.
 2. Met het ROC in Hilversum en SoZaHBEL de naleving van de prestatieovereenkomst te evalueren en op basis van deze evaluatie eventuele verdere vervolgstappen te zetten.
 3. In het kader van de actieve informatieplicht de raad bij de behandeling van de zomernota mondeling te informeren over het terug te vorderen bedrag ad. € 105.952,-.
 
Onderwerp- Voor- en vroeg schoolse educatie (VVE)
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van bijgaande memo
 2. De memo ter kennisname op te sturen aan de leden van de raad
 
Onderwerp- Gemeentelijk advies op grond van de Fusietoets
Besluit:  Het college besluit op grond van de Fusietoets een positief advies af te geven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de bestuursoverdracht, per 1 januari 2013, van basisschool KinderRijk van de Stichting Vernieuwend Onderwijs in het Gooi te Naarden aan de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs