Collegebesluitenlijst 19 juni 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 juni 2012 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 12 juni 2012
Besluit:  Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht businesscase Regionaal Servicecentrum

Besluit: Akkoord met enige tekstuele aanpassingen en met inachtneming van het gestelde in de bijgevoegde memo.
Het college besluit:
 1. In te stemmen met het verlenen van een bestuursopdracht om onderzoek te doen in de vorm van een zogenaamde “business-case”, ten behoeve van een Regionaal Servicecentrum voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes,  Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren, alsmede het Gewest Gooi en Vechtstreek en de gemeentesecretarissen daarvan en de gewestsecretaris, mandaat te geven de opdracht voor het onderzoek nader in te vullen. Het in de rapportage geschetste scenario 2 (een aantal basistaken die door alle deelnemende gemeenten worden ingebracht en een aantal plustaken die door meer dan de helft van de deelnemende gemeenten wordt ingebracht) is leidraad voor het ontwikkelen van de business-case.
 2. De gemeenteraad van de verleende bestuursopdracht op de hoogte te stellen.
 3. Het te betreuren dat niet alle partners in de regio deelnemen omdat er een grotere kans van slagen is wanneer alle gemeenten participeren.
 4. De bijdrage van Blaricum (tussen de € 3.750 en € 7.500) te dekken uit de post onvoorzien.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Invoer bodemrapporten in BIS
Besluit: Het college besluit:
 1. Door bureau Roxit de bodeminformatie in laten invoeren in BIS;
 2. De kosten in 2012 en 2013 te dekken t.l.v. 6.723.0400-634.324;
 3. Voor de invoer van nieuwe rapporten in de komende jaren via de Kadernota 2014 een jaarlijks  budget bij te ramen van  € 1500.
   
Onderwerp- Intentie uitspreken om budget te reserveren voor de Blauwe As
Besluit: Het college besluit:
 1. De intentie uit te spreken om een budget van € 9.691 te reserveren voor de uitvoering van de maatregelen zoals besproken in het stuur- en projectgroepoverleg van 8 februari 2012;
 2. Nadere dekking aan te geven indien daadwerkelijk om een bijdrage wordt gevraagd.
   
Onderwerp- Inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding parkeerplaats Bellevue
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de bijgevoegde Nota van Inspraak en Overleg.
 2. Het bestemmingsplan Uitbreiding parkeerplaats Bellevue gedurende 6 weken na de komende zomerperiode in ontwerp ter inzage te leggen voor het kunnen indienen van zienswijzen bij de raad.
 3. De indieners van een inspraakreactie te antwoorden cfm bijgevoegde ontwerpbrief onder toezending van de Nota van Inspraak en Overleg.
 4. De RTG te informeren door middel van bijgevoegde memo.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 Tomingroep
Besluit: Het college besluit:
 1. De begroting 2013 en de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen
 2. De gemeenteraad door middel van het bijgevoegde memo te informeren