Collegebesluitenlijst 1 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 mei 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 24 april 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2012 gewijzigd vast te stellen.
 
Onderwerp- Actualisering van de Algemene plaatselijke verordening 2010 (APV)
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen om de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2010 (eerste wijziging) vast te stellen

Onderwerp- Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de structurele rijksbijdrage Veiligheidshuizen vanaf 2013 e.v. en om die reden de structurele gemeentelijke bijdrage in de (kader)begroting te laten staan, mits alle regiogemeenten de voorgestelde financiële bijdragen leveren;
 2. Het RTG voor te stellen om de ketenmanager van het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek een presentatie te laten verzorgen waarin o.a. ingezoomd wordt op de werkwijze en cijfers.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Advies van de Commissie voor de bezwaarschriften n.a.v. bezwaar van omwonenden tegen besluit tot verlening omgevingsvergunning voor het vellen van 9 zomereiken en 1 gewone beuk, het uitvoeren van werken voor het vellen van bomen, het ontgraven van grond en het aanleggen van een inrit en het bouwen van een grondkering met afscheiding op perceel merkweg 1a, Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften op te volgen en het bezwaarschrift van de heer Groot Hedde ontvankelijk te verklaren;
 2. De personen die het bezwaarschrift hebben mede-ondertekend niet-ontvankelijk te verklaren;
 3. Het bezwaarschrift van de heer J. de Wal niet-ontvankelijk te verklaren en
 4. Het bestreden besluit in stand te laten en te corrigeren voor wat betreft de erfafscheiding, die vergunningvrij is.
   
Onderwerp- Milieujaarverslag 2011
Besluit: Het college besluit om:
 1. Het milieujaarverslag 2011 vast te stellen;
 2. Het milieujaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de Raad via de Raadgever;
 3. Het milieujaarverslag toe te zenden aan de VROM-inspectie en de provincie Noord-Holland
   
Onderwerp- Bomenbeheerplan
Besluit: Het college besluit dit voorstel aan de RTG ter bespreking voor te leggen. Daarbij scenario’s en mogelijke dekking meenemen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Zienswijze jaarrekening 2011 en ontwerpbegroting 2013 van Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) 
Besluit: Het college besluit:
 1. Zonder nadere zienswijze kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken;
 2. Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken;
 3. Een zienswijze in te dienen die inhoudt dat niet akkoord wordt gegaan met de verhoging van het bedrag per leerling;
 4. Niet akkoord te gaan met de meerkosten ad. € 3.285;
 5. Een gewijzigd memo “Regionaal Bureau Leerlingzaken” op te stellen en in te dienen bij de raad.