Collegebesluitenlijst 20 maart 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 maart 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Privacy convenanten Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 
Besluit: Het college besluit:
 1. Tot het aangaan van het Algemeen Privacy en Samenwerkingsconvenant Casusoverleggen binnen het Veiligheidshuis Gooi en vechtstreek.
 2. Tot het aangaan van het Specifiek Privacyconvenant gegevensuitwisseling persoonsgerichte aanpak meerderjarige veelplegers binnen het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
 3. In te stemmen met de ondertekening door de burgemeester van de onder besluit 1 en 2 genoemde convenanten.
   
Onderwerp- Voorverkenning Servicecentrum Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1.  Deel te nemen aan een voorverkenning naar de mogelijkheden van een Servicecentrum Gooi en Vechtstreek waarin (delen van) de bedrijfsvoering van de negen gemeenten, het gewest en de Regionale brandweer Gooi en Vechtstreek kunnen worden ondergebracht.
 2. De bijdrage aan de kosten van de verkenning, voor Blaricum € 1649,24, ten laste te brengen van de post Intergemeentelijke samenwerking.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Afbouw van het informatiecentrum en projectbureau binnen het voorzieningencluster in het ‘tweede oor” van het bedrijvenpark
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het in afwijking van de aanbestedingsregels gunnen van de opdracht voor de afbouw van het informatiecentrum en projectbureau aan de aannemer die ook de (ruw)bouw verzorgt.
 
Onderwerp- Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen artikel 5:6 1 a Algemene Plaatselijke Verordening Blaricum 2010(APV)
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met het bijgevoegde aanwijzingsbesluit
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Uitvoeren van het vervangingsschema van het speelplan jaarschijf 2012
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het aanwenden van de middelen voor de vervanging (renovatie) speelvoorzieningen (jaarschijf 2012), welke zijn opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2012.
 
Onderwerp- Kap boom aan de Hoofdweg 44
Besluit: Het college besluit de es voor het adres Hoofdweg 44 te kappen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Aanvraag eenmalige subsidie Boek “Heb je nog nieuws?” door de Historische kring Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. Een eenmalige subsidie te verlenen aan de Historische kring Blaricum voor aankoop van 10 exemplaren van het boek “Heb je nog nieuws?” door Frans Ruijter en deze subsidie vast te stellen op € 200,00.     
 2. De subsidiekosten ten laste te brengen van kostenplaats amateuristische kunst en vorming 65110400/kostensoort incidentele subsidie kunst en cultuur 642504.
   
Onderwerp- PHO Gezondheidszorg G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- PHO Wonen, Welzijn en Zorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Toelichting bij het college voorstel SozaHBEL: aanpassen verordeningen van de per 1 januari 2012 aangepaste WWB
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het collegevoorstel SozaHBEL
 
Onderwerp- Aanvraag eenmalige subsidie Comité Blaricumse Levensstaties 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. Een eenmalige subsidie te verlenen aan Comité Blaricumse Levensstaties en deze vast te   stellen op € 500,00
 2. De subsidiekosten ten laste te brengen van de kostenplaats kunst-kostensoort incidentele subsidie  kunst en cultuur 65.400.400-642.504