Collegebesluitenlijst 20 november 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 november 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 13 november 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Aanwijzen beveiligingsfunctionaris (beveiligingsbeheerder) GBA en beveiligingsfunctionaris Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen).
In het kader van de verplichte GBA audit moet er een beveiligingsfunctionaris benoemd worden door het college van B&W.
In het kader van de paspoortwet/Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) moet er een beveiligingsfunctionaris Waardedocumenten aangewezen worden door het college van B&W.
Besluit: Het college besluit de heer M.G.A. Roza, te benoemen als beveiligingsfunctionaris GBA. De benoeming gaat in op de dag van het besluit.

Het college besluit de heer M.G.A. Roza, aan te wijzen/te benoemen als beveiligingsfunctionaris Waardedocumenten. De benoeming gaat in op de dag van het besluit.


Onderwerp- Aanwijzen vervanger beveiligingsfunctionaris GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen):
De beveiligingsfunctionaris dient bij afwezigheid vervangen te worden.
De beveiligingsfunctionaris dient bij afwezigheid vervangen te worden. Voorgesteld wordt mevrouw S.J. Kist te benoemen als vervangend beveiligingsfunctionaris GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen). De benoeming gaat in op de dag van het besluit.
Besluit: Het college besluit  mevrouw S.J. Kist te benoemen als vervangend beveiligingsfunctionaris GBA en Waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen). De benoeming gaat in op de dag van het besluit.

Onderwerp- Jaarverslag 2011 Commissie voor de Bezwaarschriften
Besluit: Het college besluit het jaarverslag 2011 van de Commissie voor de Bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen en de genoemde aandachtspunten onder de aandacht van de directeur van de BEL Combinatie te brengen.
 

Portefeuillehouder wethouder de heer R. Posthumus en wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Uitwerkingsplan 3 Bedrijvenpark
Besluit: Het college besluit:

  1. Het Uitwerkingsplan 3 Bedrijvenpark gewijzigd vast te stellen, conform artikel 6 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
  2. Het besluit en uitwerkingsplan 3 Bedrijvenpark conform artikel 3.6 en 3.9a  Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage leggen

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Onderzoek naar het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Rioolzuiveringsinrichting Gooyergracht.
De gemeenten Blaricum en Laren hebben sinds 1961 de gemeenschappelijke regeling Rioolwaterzuiveringsinrichting Gooyergracht (GRG) vastgesteld. De gemeenten hebben in 2007 de wens geuit  om de GRG op te heffen. Reden voor deze wens is om een meer striktere scheiding te maken in de taken van de verschillende participanten. Om een veelheid van redenen is dit dossier blijven liggen. Vanuit partijen is de wens geuit om een standpunt in te nemen in deze. De gemeenten Blaricum en Laren willen inzicht in de financiële consequenties indien dit dossier wordt gesloten.  
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorstel om de gemeentesecretaris met zijn adviseur de relevante gespreksonderwerpen te inventariseren en in tweede instantie oriënterende gesprekken aan te gaan met Waternet om de financiële aspecten in kaart te brengen indien de gemeenschappelijke regeling wordt ontbonden.
  2. Het college op de hoogte te brengen van het standpunt van Waternet
  3. Een advies aan het college voor te leggen omtrent de verder voortgang van dit proces.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 2011.
Volgens de subsidieverordening moeten de voorlopig toegekende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar.
Besluit: Het college besluit:
  1. De subsidies 2011 vast te stellen conform overzicht.
  2. De instellingen hierover te informeren.
 
Onderwerp- Rechtmatigheid beschikkingen leerlingen vervoer schooljaar 2012-2013
Uit de rechtmatigheidscontrole is naar voren gekomen dat de door de raden in mei 2012 vastgestelde wijzigingsverordening niet conform de modelverordening was, waardoor een  aantal afgegeven beschikkingen voor speciaal onderwijs financieel onrechtmatig zijn. De beschikkingen die zijn verzonden aan de belanghebbenden blijven in stand. Het college dient een besluit te nemen dat de beschikkingen worden geacht te zijn beschikt op de hardheidsclausule. Door dit besluit is de financiële rechtmatigheid gerepareerd.
Besluit: Het college besluit dat belanghebbenden, genoemd in de bijlage, een besluit hebben ontvangen, dat wordt geacht te zijn beschikt op artikel 29 (hardheidsclausule) van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2011