Collegebesluitenlijst 22 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder

 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 15 mei 2012
Besluit:  Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012 met wijziging (RBL) vast te stellen.
 
Onderwerp- Aanschaf huisverbod-online in het kader van de herziene procedure Wet tijdelijk huisverbod
Besluit: Het college besluit:
 1. Huisverbod-online per 1 augustus 2012 aan te schaffen;
 2. De kosten van € 1330,75 voor het jaar 2012 incidenteel ten laste te brengen van de post huiselijk geweld, budget Huisverbod;
 3. De periodieke kosten van Huisverbod-online van € 997,80 vanaf 2013 e.v. structureel ten laste te brengen van post criminaliteitspreventie.
 
Onderwerp- Zienswijzen begroting 2013; meerjarenraming 2014-2016 en jaarrekening 2011 BEL Combinatie
Besluit: Het college besluit het concept-raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad voor te leggen en de raad voor te stellen:
 1. Met betrekking tot de jaarrekening 2011 in het kader van de zienswijze geen opmerking te maken;
 2. Met betrekking tot de begroting 2013 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijze de volgende opmerking te maken;
 3. Ten aanzien van de bezuinigingstaakstelling 2013 is het van belang om vroegtijdig met de gemeente in overleg te treden om invulling aan deze taakstelling te geven.
   
Onderwerp- Zomerconcert op het terrein van restaurant ‘Rust Wat’ op 29 juni 2012
Besluit: De burgemeester besluit vergunning te verlenen voor het organiseren van een zomerconcert op het terrein van restaurant ‘Rust Wat’ op 29 juni 2012.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- HOV ‘t Gooi
Besluit: Het college besluit:
 1. Aan de stuurgroep HOV ’t Gooi te blijven deelnemen;
 2. Het “Hoofdlijnen procesplan planvoorbereidingsfase HOV ’t Gooi “vast te stellen;
 3. De besluiten genomen op 20 april door de stuurgroep HOV ’t Gooi zoals verwoord in de concept besluitenlijst te onderschrijven;
 4. In te stemmen met de voorwaarde voor verdere deelname aan de stuurgroep HOV ’t Gooi, d.w.z. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 250.000,- als bijdrage aan het project;
 5. De eigen gronden voor de vrije HOV busbaan om niet over te dragen aan de provincie Noord-Holland, die het eigendom, beheer en onderhoud van de vrije busbaan overneemt;
 6. Het “Hoofdlijnen procesplan planvoorbereidingsfase HOV ’t Gooi “ ter vaststelling aan te bieden aan de Raad en de raad te vragen om in te stemmen met verdere deelname aan de stuurgroep HOV.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Brief aan de minister van Infrastructuur & Milieu naar aanleiding van de voorgenomen verhoging van de maximumsnelheid op de A27 naar 130 km/uur
Besluit: Het college stemt inhoudelijk in met de brief van de minister Infrastructuur & Milieu naar aanleiding van de voorgenomen verhoging van de maximumsnelheid op de A27 naar 130 km/uur. Adressering etc. dient te worden aangepast. Ook dient een persbericht te worden opgesteld.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Leges hebben op aanvragen registratie kinderopvangvoorziening Besluit: Het college besluit in te stemmen met het aanpassen van de legesverordening met als doel leges te kunnen heffen op aanvragen registratie kinderopvang en de raad daartoe een voorstel te doen.