Collegebesluitenlijst 23 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 16 oktober 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Gemeentelijke Bijdrage aan BOV voor het aanbrengen en verwijderen kerstverlichting in het centrum van Blaricum
Besluit:  Het college besluit in te stemmen met het voorstel om de gemeentelijke bijdrage (€ 3.000) aan de BOV voor het aanbrengen en verwijderen van de kerstverlichting in te trekken.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Voorstel oplegging last onder dwangsom
Besluit: Het college besluit betrokkene een last onder dwangsom op te leggen om de zonder vergunning gebouwde (fietsen)berging en toegangs- en /looppoorten binnen zes te verwijderen op straffe van een dwangsom van resp. € 2.000 en € 1.000

 

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

 

Onderwerp- Aanpassing verordeningen aan Wet Afschaffing Huishoudinkomenstoets
Besluit: Het college besluit:

  1. De gemeenteraad voorstellen de Verordening Langdurigheidstoeslag 2012-A, de Toeslagenverordening WWB 2012-A en de Verordening Maatschappelijke Participatie 2012-A vast te stellen conform de concept raadsbesluiten;
  2. De inkomensgrens voor de Computerregeling voor minima met ingang van de 8e dag na de bekendmaking van het collegebesluit vaststellen op 110% van de bijstandsnorm, en aan dit besluit terugwerkende kracht verlenen tot en met 1 januari 2012.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht BEL-zwembad, marktconsultatie.
Op grond van het haalbaarheidsonderzoek BEL-zwembad heeft de raad besloten niet over te gaan naar stap 3 (uitwerking businesscase) van de bestuursopdracht BEL-zwembad maar eerst de markt te consulteren. Uit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat een BEL-zwembad niet gerealiseerd kan worden zonder gemeentelijke bijdrage. Op grond van dit inzicht wordt de raad voorgesteld om door middel van een aanbestedingsadvies over te gaan naar stap 3.
Besluit: Het college besluit:
  1. Om kennis te nemen van de resultaten van de marktconsultatie;
  2. Om de raad voor te stellen om:
  • kennis te nemen van de resultaten van de marktconsultatie:
  • een aanbestedingsadvies op te stellen voor een enkelvoudig, functioneel zwembad, uitgaande van een maximale jaarlijkse bijdrage door de gemeenten van € 400.000;
  • de kosten voor het opstellen van het aanbestedingsadvies betaalbaar te stellen vanuit het resterende budget (ad € 16.288) dat beschikbaar is gesteld aan de BEL Combinatie voor de uitvoering van de bestuursopdracht BEL-zwembad.