Collegebesluitenlijst 24 april 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 mei 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp- Besluitenlijsten 
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Het verlenen van een terrasvergunning en exploitatievergunning voor het alcoholvrij horecabedrijf ‘Cucina da Bruno’ gevestigd in het pand Dorpsstraat 1 te Blaricum.
Besluit: De burgemeester besluit de terrasvergunning en de exploitatievergunning voor het alcoholvrij horecabedrijf ‘Cucina da Bruno’ gevestigd in het pand Dorpsstraat 1 te Blaricum te verlenen.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Vaststellen Handhavings-uitvoeringsprogramma 2012
Besluit: Het college besluit het Handhavings-uitvoeringsprogramma 2012 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden.
 

Onderwerp- Aanpak bermprobleem in de omgeving van restaurant ‘‘Rust Wat’ te Schapendrift.
Besluit: Het college besluit:

  1. Het aanbrengen van bermverharding aan de even zijde van de Schapendrift vooralsnog niet uit te voeren; meewegen bij prioriteiten begroting 2013;
  2. Het verzoek om paaltjes te plaatsen van de Stichting af te wijzen;
  3. De Stichting te informeren over het verloop van het handhavingstraject rondom het perceel Schapendrift 79 (Rust Wat) te Blaricum.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Termijnen subsidieverordening en in behandeling nemen van aanvragen.
Besluit: Het college besluit:
  1. Aan instellingen die binnen de gestelde termijn uitstel hebben gevraagd conform art. 6, lid 3 van de subsidieverordening een termijn van 8 weken na 1 april te geven gedurende de looptijd van de Algemene Subsidieverordening Blaricum 2011 voor het indienen van subsidieaanvragen;
  2. Aanvragen die binnengekomen zijn in het weekend van 31 maart en 1 april 2012 en geregistreerd op 2 april te beschouwen als op tijd ingediend;
  3. In te stemmen met de voorgestelde beleidslijn voor instellingen waarvan op 1 april geen aanvraag ontvangen is.