Collegebesluitenlijst 24 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 17 januari 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Vaststelling van algemene voorwaarden voor de kermis in Blaricum 2012 en van nadere regelingen.
Besluit: Het college besluit om
  1. De  “Algemene voorwaarden voor de kermis in Blaricum 2012” vast te stellen;
  2. Een kermiscoördinator aan te stellen voor 110 uur per jaar;
  3. Voor de nieuw te sluiten overeenkomsten de bestaande tarieven te hanteren en deze voor het eerst in januari 2013 eenmalig met 5% te verhogen bij contracten van 5 jaar en de jaarlijkse contracten in overeenstemming met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie;
  4. De gemeente als lid aan te melden bij de Nederlandse Kermisbond;
  5. Jaarlijks drie wisselplekken op de kermis aan te wijzen;
  6. Toezichthouders aan te wijzen voor controle op de naleving door exploitanten van kermisinrichtingen.

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en wethouder, de heer G.J. van Loef


Onderwerp- Advies commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Blaricum inzake behandeld bezwaar tegen sluiting peuterspeelzaal
peuterspeelgroepje ’t Molenwiekje, Grutto 9 te Blaricum
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften om de besluiten van het college van 2 en 8 september 2011 inzake de sluiting van peuterspeelzaal peuterspeelgroepje ’t Molenwiekje te herroepen, over te nemen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Procedurevoorstel naamgeving van de rivier in De Blaricummermeent
Besluit: Het college kiest ervoor de rivier de naam “Meentstroom” te geven en besluit dit aan de straatnamencommissie voor te leggen.
 

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Klus niet-chemische onkruidbestrijding
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de klus en opdracht geven aan de BEL Combinatie deze uit te voeren;
  2. De gemeenteraad de klus ter informatie via de Raadgever toe te zenden.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Actiepuntenverslag signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 10 januari 2012 van het signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum