Collegebesluitenlijst 24 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 17 juli 2012
Besluit:  Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 juli 2012 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Rapportage van de eerste fase van het project  “Opstellen beleidsplan voor de openbare verlichting voor de BEL gemeenten”. 
De colleges van BenW van de gemeenten Blaricum en Laren wordt een besluit voorgelegd omtrent het al dan niet overgaan tot een leaseconstructie voor de openbare verlichting. Aangegeven wordt wat de financiële gevolgen voor de gemeenten Blaricum en Laren zijn indien wordt overgegaan op een systeem van lease.
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde notitie “Opstellen beleidsplan openbare verlichting, fase 1”;
2. De raad in deze te informeren door middel van een memo die via de Raadgever wordt verspreid
3. De BEL Combinatie opdracht geven om, nadat de raad geïnformeerd is, fase 2 van het project uit te voeren.
Onderwerp- Welstandsnota 2012
De concept welstandsnota 2012 heeft ter inzage gelegen. Er zijn acht inspraakreacties ingediend. Voorgesteld wordt de raad de welstandsnota gewijzigd vast te laten stellen
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met  eindverslag van de inspraakprocedure voor de nota “Welstand Blaricum”
  2. De raad voor te stellen de (bijlage bij de) welstandsnota “Welstand Blaricum” gewijzigd vast te stellen
  3. De raad voor te stellen de welstandsnota “Welstand Blaricum” d.d. 27 oktober 2009 in te trekken.