Collegebesluitenlijst 25 september 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten
Besluit:  Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012 gewijzigd vast te stellen.
 
Onderwerp- 2e Kwartaalrapportage 2012 van de BEL Combinatie
Besluit: Het college besluit de 2e kwartaal rapportage 2012 met bijgevoegde oplegnotitie ter kennisneming aan de raad te sturen, mede ter voorbereiding op de bijeenkomst van de gezamenlijke raden op 4 oktober 2012.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Besluit: Het college besluit:
  1. Het raadsvoorstel en de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen aan de raad ter informatie aan te bieden.
  2. Het implementatieplan Risicomanagement en Weerstandsvermogen vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bestuurlijk overleg Rijkswaterstaat over terugdringen geluidshinder A 27
Besluit: Het college besluit de aan Rijkswaterstaat opgestuurde memo met de zienswijze van de gemeentebesturen  van de BEL combinatie ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Uitwerking samenwerkingsovereenkomst SOZA HBEL
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het geactualiseerde spelregelboekje
  2. De portefeuillehouder sociale zaken te mandateren om te mogen besluiten ten aanzien van:
a. beleid voor zover dit past binnen de kaders van het vastgestelde uitvoeringsbeleid c.q. projectenbeleid en voor zover dit past binnen de (programma-)begroting;
b. technische wijzigingen van beleid ten gevolge van wetswijzigingen en jurisprudentie, voor zover de consequenties kunnen worden opgevangen binnen de begroting
 
Onderwerp- Convenant aannamebeleid basisscholen gemeente Blaricum
Besluit: Het college besluit de raad via een kort memo te informeren over de stand van zaken.