Collegebesluitenlijst 26 juni 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juli 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 19 juni 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Feestavond  open toernooi LTV “De Bijvanck” op vrijdag 3 augustus 2012 van 20.00 tot 01.00 uur ’s nachts
Besluit: De burgemeester besluit op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening onder voorwaarden vergunning te verlenen voor het organiseren van een feestavond op vrijdag, 3 augustus 2012 van 20.00 tot 01.00 uur ’s nachts bij het clubgebouw van LTV “De Bijvanck”, Stichtseweg 1 te Blaricum.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 4 juli 2012
Besluit: Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 4 juli 2012.
 
Onderwerp-Startnotitie Milieubeleidsplan 2013-2016.
Besluit: Het college besluit:
  1. De Startnotitie Milieubeleidsplan 2013-2016 vast te stellen;
  2. Deze aan te bieden aan de gecombineerde commissie/RTG bijeenkomst van 3 juli 2012
     
Onderwerp- Geluidsbelastingkaart
Besluit: Het college besluit:
  1. De rapportage “Geluidsituatie 2011 gemeente Blaricum” vast te stellen;
  2. De raad hierover te informeren door middel van de bijgevoegde memo;
  3. De inwoners van Blaricum hierover te informeren door middel van het bijgevoegde publicatiebericht.
     
Onderwerp- Ingediend bezwaarschrift tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een kelderwand van het souterrain (aanbrengen openslaande deuren) het oprichten van grondkeringen en het uitgraven van een talud en een verdiept terras ter plaatse van het souterrain van de woning op het perceel Torenlaan 49
Besluit: Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden
besluit herroepen, een nieuw besluit nemen conform de overwegingen van de commissie en het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten honoreren.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Procedure marktconsultatie BEL-zwembad
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.