Collegebesluitenlijst 27 maart 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 april 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 13 en 20 maart 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 en 20 maart 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Kennisname gewijzigde versie Managementrapportge beveiligheidshandboek GBA 2010/2011
Besluit:  Het college:
  1. Besluit kennis te nemen van de gewijzigde managementrapportage
  2. Neemt kennis van procedure 7 met bijlagen
     
Onderwerp- Functiewaardering
Besluit: Het college besluit:
  1. Het voornemen uit te spreken de resultaten functiewaardering met toepassing van de vastgestelde conversietabel, peildatum 1 januari 2010 vast te stellen;
  2. De resultaten via een zienswijze procedure bekend te maken.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Centrumplan Bijvanck, vlek B
Besluit: Het college besluit de grondexploitatie Bijvanck vlek B ultimo 2011 af te sluiten en de raad hiervan in kennis te stellen. Het voordelig saldo zou ingezet kunnen worden voor een social sofa op het Tydemanplein.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Voorstel oplegging last onder dwangsom
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met oplegging last onder dwangsom met betrekking tot de hulsthaag. Met betrekking tot de verharding wordt een vooraankondiging last onder dwangsom gezonden.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Benoeming leden Wmo-adviesraad
Besluit: Het college besluit:
  1. De dames M.C.H. Cornelis-Carstens en M. de Greeff te benoemen tot leden van de Wmo advies-raad te Blaricum.     
  2. Mevrouw T. Mooyman als lid van de adviesraad eervol ontslag te verlenen.
 
Onderwerp- Villa Primair
Besluit: Het college besluit de raadsmemo door te geleiden naar de gemeenteraad.