Collegebesluitenlijst 27 november 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 december 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 20 november 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2012 conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Plan van Aanpak Watersportzorgtoerisme in De Blaricummermeent
De gemeente overweegt om watersportzorgtoerisme te faciliteren in De Blaricummermeent. Dit initiatief sluit aan op lokaal, regionaal en provinciaal beleid. De gemeente heeft een position paper opgesteld en vastgesteld waarin is aangegeven wat zij voor ogen heeft met watersportzorgtoerisme. Watersportzorgtoerisme moet commercieel geëxploiteerd worden. De haalbaarheid moet worden onderzocht d.m.v. een businesscase. De gemeente wil nu het initiatief verder brengen tot een realiseerbaar plan. Hiervoor is een Plan van Aanpak opgesteld.
Besluit: Het college besluit: 
 1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Watersportzorgtoerisme in De Blaricummermeent;
 2. De uitvoering van het Plan van Aanpak financieren uit de grondexploitatie van De Blaricummermeent;
 3. Fase 1 van het Plan van Aanpak uitvoeren tot en met stap 2 en daarna een “go-no go besluit” nemen over de afronding van fase 1;
 4. De commissie en de raad informeren over het Plan van Aanpak en uw besluit.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Overleg met de GAD inzake de hoogte van de kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval
Voor de gemeenten Blaricum en Laren zamelt de GAD het huishoudelijk afval in en draagt zorg voor de verwerking. Uit een vergelijking met de gemeente Eemnes die een andere inzamelaar – verwerker heeft is naar voren gekomen dat de kosten per huishouden in Blaricum en Laren een factor twee hoger zijn dan die voor Eemnes. Voorgesteld wordt om met het GAD in overleg te treden om te onderzoeken of en zo ja de prijs voor inzameling en verwerking kan worden verlaagd.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het voorstel dat de afdelingsmanager Aanleg en Beheer  in gesprek te treden met de GAD om na te gaan hoe het verschil tussen Blaricum en Laren versus Eemnes kan worden verklaard. 
 2. De afdelingsmanager Aanleg en Beheer te laten onderzoeken in hoeverre de afvalstoffenheffing voor huishoudens kan worden teruggebracht.
S.v.p. aandacht voor urenbesteding.
 
Onderwerp- Naar duurzaam grondstoffen beheer in Gooi en Vechtstreek
‘hergebruik huishoudelijke grondstoffen naar >70%’
Het Portefeuillehoudersoverleg Milieu van het Gewest heeft in haar vergadering van 31 oktober 2012 het voorstel ‘stappen naar een duurzaam grondstoffenbeheer in Gooi en Vechtstreek vastgesteld.
De GAD heeft hiermee opdracht gekregen een structuur te ontwikkelen om het hergebruik van huishoudelijk afval te verhogen tot 70% en op de lange termijn zelfs naar (bijna) 100%.
De doelstelling kan met de huidige methoden van inzameling niet worden gehaald. Daarom zal een andere inzamelmethode moeten worden ontwikkeld, waarbij de grondstoffen- en ketenbenadering centraal staan.
Middels bijgaande memo wil de GAD de gemeentebesturen hierover informeren.
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van bijgaande informatieve memo Naar een duurzaam grondstoffenbeheer in Gooi en Vechtstreek.
 2. Deze ter kennis aan te bieden aan de Raad.
 
Onderwerp- Ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013
Op 3 juli 2012 besloot uw college een integrale herziening van het
bestemmingsplan Villagebieden 2013 in procedure te brengen. Tevens is gekozen voor een kort proces en het plan meteen als ontwerpbestemmingsplan te publiceren ten behoeve van zienswijzen bij de raad. Het ontwerpplan is inmiddels gereed gekomen. Om het tempo van het proces hoog te houden is het plan al aan een aantal vooroverleginstanties gezonden voor advies/commentaar. Door de BEL commissie ruimtelijke kwaliteit is na het sluiten van de termijn nog een reactie binnengekomen over de relatie bestemmingsplan/welstandsnota. Op dit punt moet nog worden gekeken of het plan op de betreffende punten dient te worden aangepast. Dit kan met de portefeuillehouder worden kortgesloten. De overige instanties hebben geen  opmerkingen. Voorgesteld wordt te besluiten om het plan te publiceren voor zienswijzen.

Besluit: Het college besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013.
 2. Het plan als ontwerpbestemmingsplan te publiceren voor zienswijzen bij de raad.
 3. De eigenaren van alle binnen het plangebied gelegen beeldbepalende  panden schriftelijk op de hoogte te stellen van de ter inzage legging van het plan en de daarin opgenomen aanwijzing als beeldbepalend  pand.
 4. De RTG te informeren conform bijgevoegde memo