Collegebesluitenlijst 28 februari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 maart 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit:  Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Sociaal Statuut, versie 1.8 in verband met sluiten zwembad De Biezem te Laren met ingang van 1 januari 2013
Besluit: Het college besluit:
 1. Het Sociaal Statuut, versie 1.9, inclusief 3 bijlagen, vast te stellen;
 2. De datum van inwerkingtreding te bepalen op 22 februari 2012;
 3. Uitvoering te geven aan het Sociale Statuut via het uitspreken van het voornemen tot ontslag per 23 mei 2013;
 4. Personeelsleden op een zorgvuldige wijze in kennis te stellen;
 5. Persbericht op te stellen na ondertekening door de vakcentrales.
 

Portefeuillehouder wethouder de heer R. Posthumus en portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Kaderbrief begroting 2013 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Besluit: Het college besluit in te stemmen met de Kaderbrief begroting 2013 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Portefeuillehouder wethouder, de heer R. Posthumus,

 
Onderwerp- Kaderbrief begroting 2013 Gewest Gooi en Vechtstreek
Besluit:  Het college besluit in te stemmen met de Kaderbrief begroting 2013 Gewest Gooi en Vechtstreek
 
Onderwerp- Presenteren woz-gegevens in MijnOverheid
Besluit: Het College besluit in te stemmen met het ontsluiten van de persoonlijke WOZ-gegevens op het overheidsportaal MijnOverheid via de webservice van TOG Nederland.
 
Onderwerp- Budgethoudersregeling
Besluit: Het college besluit: 
 1. De lopende budgethoudersregeling in te trekken; 
 2. 2. De nieuwe budgethoudersregeling vast te stellen en in te laten gaan op 1 april 2012;
   
met dien verstande dat ondertekening door externen na half jaar wordt geëvalueerd.
 
Onderwerp- Aanwijzing invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder
Besluit: Het college besluit:
 1. Alle eerder genomen aanwijzingsbesluiten tot invorderingsambtenaar in te trekken; 
 2. De in dit besluit genoemde functionarissen aan te wijzen als invorderingsambtenaar/ belastingdeurwaarder;   
 3. Het aanwijzingsbesluit met terugwerkende kracht in te laten gaan op 13 april 2009.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Erratum verkoopverzoek De Alliantie
Besluit: Het college besluit – in plaats van Windvang 14 – geen bezwaar te hebben tegen de verkoop van Windvang 21 en De Alliantie van dit besluit op de hoogte te brengen.