Collegebesluitenlijst 29 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juni 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 22 mei 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Mandaat/volmacht aangaan en ondertekenen overeenkomsten
Besluit:  
  1. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om de Mandaatregeling gemeente Blaricum 2008, vastgesteld op 11 december 2007 in te trekken, voor zover het betreft het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en het besluit genoemd onder I;
  2. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om het Mandaatbesluit overeenkomsten gemeente Blaricum vast te stellen.
  3. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om aan de gemeentesecretaris mandaat en volmacht te verlenen conform bijgevoegd Mandaatbesluit overeenkomsten gemeentesecretaris gemeente Blaricum;
  4. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten om aan de griffier mandaat en volmacht te verlenen ten behoeve van de raad en de commissie conform bijgevoegd Mandaatbesluit overeenkomst griffier gemeente Blaricum.
     
Onderwerp- Eindrapport inhoudelijk- en privacydeel GBA-audit 4e ronde en definitief controleverslag procesmatig deel
Besluit: Het college besluit het rapport voor kennisgeving aan te nemen.
stand van zaken Samenwerking/aansturing BEL De memo van drie BEL colleges over de voortgang bij gedachtenvorming over samenwerking en aansturing van de BEL Combinatie aan de raad aan te bieden.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Huizerweg/Naarderweg/Bergweg
Besluit: Het college besluit dit voorstel mee te nemen in de bespreking van nieuw beleid voor 2013 op 25 juni a.s.
 
Onderwerp- Wijzigingen kwijtscheldingsbeleid 
Besluit: Het college besluit:
  1. Bijgaand raadsvoorstel inzake wijzigingen kwijtscheldingsbeleid 2012 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.
  2. Na vaststelling door de gemeenteraad de leidraad invordering conform aan te passen.