Collegebesluitenlijst 2 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2012


 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 25 september 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2012 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Diensten Versa Welzijn
De diensten van Versa Welzijn met betrekking tot 2012 zijn afgestemd op de recente ontwikkelingen en geven een duidelijk beeld van de presentaties t.o.v. subsidie. De uitwerking zal tevens gebruikt worden als onderbouwing van de subsidieaanvraag voor 2013
Besluit: Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de diensten van Versa Welzijn zoals die worden geleverd om het welzijnswerk in de gemeente Blaricum inhoud te geven en
  2. De uitwerking van de diensten ter informatie aan de raad aan te bieden.
     
Onderwerp- Actiepuntenverslag signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa Welzijn, politie Gooi & Vechtstreek, Halt Welzijn Lelystad en gemeente in het kader van het project Hard/t voor Jeugd Blaricum
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het actiepuntenverslag van 18 september 2012 van het signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
 
Onderwerp- Het (eventueel) instellen van beroep tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget.
Op 27 augustus 2012 is de uitspraak van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget ontvangen. Tegen deze beslissing kan binnen 6 weken een beroep worden ingesteld. In dit voorstel worden de voor- en nadelen besproken van het instellen van een beroep.
Besluit: Het college besluit:
  1. Het college besluit – mede op basis van memo van 27 september 2012 - beroep in te stellen tegen de beslissing van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreffende de wet Participatiebudget.
  2. Met het ROC in Hilversum en SoZaHBEL de naleving van de prestatieovereenkomst te evalueren en op basis van deze evaluatie eventuele verdere vervolgstappen te zetten.
  3. In het kader van de actieve informatieplicht de raad mondeling te informeren over het terug te vorderen bedrag ad. € 105.952,-.