Collegebesluitenlijst 30 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 23 oktober 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Besteding extra (ingekochte) uren parkeertoezicht gemeente Blaricum
De gemeente Blaricum voor 2012 heeft 340 uren extra toezicht ingekocht om strenger te handhaven op het gebied van parkeren. Hiervoor zijn dit jaar extra controles gepland bij winkelcentra, gehandicaptenparkeerplaatsen en basisscholen. Dit heeft geleid tot
- veel aanspreken op gedrag,
-109 verbaliserend optreden en veel positieve reactie van ouders van leerlingen.
De grotere zichtbaarheid heeft in het algemeen geleid tot minder overtredingen. Over de periode jan – half okt zijn 237 uur extra gemaakt. De intensivering van toezicht wordt gecontinueerd en er is nog minimaal 100 uur ingepland voor de komende 8 weken.
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de stand van zaken.
 2. Memo ter kennisname door te geleiden naar de raad
 
Onderwerp Doorontwikkeling brandweer Gooi en Vechtstreek
Per 2009 zijn de toenmalige gemeentelijke brandweren en de regionale brandweer samengegaan in de brandweer Gooi en Vechtstreek. Diverse ontwikkelingen geven aanleiding tot bezinning op de doorontwikkeling van de brandweerzorg in de regio.
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van het voorgestelde beleid over de doorontwikkeling van de brandweer Gooi en Vechtstreek;
 2. De burgemeester en de wethouder financiën te mandateren om het college van B&W te vertegenwoordigen tijdens de gezamenlijke vergadering van de 9 gemeenten in de veiligheidsregio Gooi en Vechtreeek, zodat zij namens het college kunnen besluiten en de brandweer hierover te informeren conform concept-brief;
 3. De raad via memo te informeren
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. PosthumusOnderwerp- Nota van Uitgangspunten Voorland Stichtsebrug (dat aan de basis zal liggen van het op te stellen (voorontwerp) bestemmingsplan voor het Voorland Stichtsebrug).
Voorgesteld wordt om de raad in te laten stemmen met bijgevoegd Nota van Uitgangspunten voor het natuur- en recreatiegebied Voorland Stichtsebrug. Na vaststelling van deze Nota van Uitgangspunten zal het voorontwerp bestemmingsplan worden opgesteld.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Voorland Stichtsebrug (23 okt. 2012).
 2. In te stemmen met voorstel om het bijgevoegde raadsvoorstel, tezamen met de Nota van Uitgangspunten Voorland Stichtsebrug, ter bespreking en besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Rechtstreekse ontsluiting RWZI op A27 (’t Veentje)
In het coalitie akkoord is opgenomen de aanleg van een rechtstreeks ontsluiting van de RWZI van Blaricum op de A27 voor de afvoer van rioolslib. Rijkswaterstaat heeft informeel laten weten afwijzend hier tegenover te staan, maar heeft nog geen formeel standpunt ingenomen. Daarvoor moet eerst een formeel verzoek worden gedaan. Dit is in concept gereed. De politie heeft een rapport opgesteld om dit verzoek meer kracht bij te zetten. Ook het college van Laren is voorgesteld dit plan te steunen door eenzelfde verzoek te doen aan Rijkswaterstaat
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan Rijkswaterstaat;
 2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief van de politie t.b.v. ondersteuning van (1);
 3. Bestuurlijk overleg te voeren met de HID van Rijkswaterstaat directie Utrecht of Hoofd Wegendistrict Utrecht om het verzoek (1) te ondersteunen, samen met Laren;
 4. Een bedrag van € 10.000, uit de investeringsplanning beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet
 
Onderwerp- Uitvoering verbetering verkeersveiligheid kruispunt Naarderweg-Bergweg-Huizerweg
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de uitvoering van het project "Verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Huizerweg-Naarderweg-Bergweg;
 2. Ermee in te stemmen om de uitvoering van het werk te gunnen aan Aannemings- en Verhuurbedrijf Herman van der Heiden;
 3. Dekking van extra bestratingswerkzaamheden vinden binnen budget 2013. In overleg met portefeuillehouder eventueel prioritering aanpassen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort op het perceel Bierweg 1.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Bierweg 1 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- met een begunstigingstermijn van zes weken voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort Binnendoor 14
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Binnendoor 14 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort met een begunstigingstermijn van zes weken.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort op het perceel Dwarslaan 47.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Dwarslaan 47 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- met een begunstigingstermijn van 6 weken voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort Huizerweg 27
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Huizerweg 27 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- met een begunstigingstermijn van 6 weken voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort op het perceel Jutmannen 2.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Jutmannen 2 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de  toegangspoort met een begunstigingstermijn van zes weken.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort op het perceel Koningin Wilhelminalaan 3.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Koningin Wilhelminalaan 3 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort met een begunstigingstermijn van zes weken.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort Matthijssenhoutweg 1
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Mathijssenhoutweg 29 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- met een begunstigingstermijn van zes weken voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort op het perceel Naarderweg 22.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Naarderweg 22 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- met een begunstigingstermijn van zes weken voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort op het perceel Prins Hendriklaan 2.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Prins Hendriklaan 2 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- met een begunstigingstermijn van zes weken voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort.

Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort Schapendrift 1
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Schapendrift 1 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort met een begunstigingstermijn van zes weken.
 
Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort Scheimel 14
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Scheimel 14 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- met een begunstigingstermijn van zes weken voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van een toegangspoort.

Onderwerp- Er is zonder bouwvergunning een toegangspoort gebouwd c.q. in stand gelaten op het perceel Tweede Molenweg 35.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaar van het perceel  Tweede Molenweg 35 in Blaricum een gedoogbeschikking af te geven voor het in stand houden van de toegangspoort.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- Het betreft een persoonsgebonden beschikking aan de eigenaar van het perceel Tweede Molenweg 35. Dat houdt in dat de gedoogbeschikking aan de eigenaar persoon is gekoppeld en eindigt bij overdracht en/of diens overlijden.
- Een wijziging van de toegangspoort is uitsluitend toegestaan indien de toegangspoort daardoor meer in overeenstemming komt met de betreffende bestemming of voorschriften.
 
Onderwerp- Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning in stand laten van een toegangspoort op het perceel Waterschapslaan 9.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Waterschapslaan 9 een last onder dwangsom op te leggen met een hoogte van €15.000,- voor het zonder vergunning oprichten c.q. in stand laten van de toegangspoort met een begunstigingstermijn van zes weken.
 
Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 31 oktober 2012
Besluit: Het college stemt in met het adviesmemo voor het portefeuillehoudersoverleg milieu Gooi en Vechtstreek d.d. 31 oktober 2012.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Eervol ontslag lid Wmo-adviesraad Blaricum.
De voorzitter van de Wmo-adviesraad verzoekt een lid van de raad eervol ontslag te verlenen.
Besluit: Het college besluit mevrouw H. van Meeuwen, lid van de Wmo-adviesraad eervol ontslag te verlenen.
 
Onderwerp- Evaluatie aannamebeleid basisscholen gemeente Blaricum.
Besluit: Het college besluit om kennis te nemen van de memo “evaluatie aannamebeleid basisscholen gemeente Blaricum” en ter kennis te brengen aan de raad.
 
Onderwerp- PHO Gezondheidszorg G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- PHO Wonen, Welzijn en Zorg en Jeugd
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting op de agenda voor het portefeuillehouderoverleg WWZ en jeugd van 01-11-2012 voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.