Collegebesluitenlijst 31 januari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer S. van der Veen, loco-secretaris
Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 24 januari 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Kennisname Managementrapportage beveiligingshandboek GBA 2010/2011
Besluit: Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de managementrapportage;
  2. Opdracht te geven tot het instellen van nader onderzoek naar de benoemde inconsistenties en deze zo nodig op te lossen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Aanstellingsbesluit Incassoprofessionals als deurwaarders per 01.01.2012
Besluit: Het college besluit de medewerkers van Incassoprofessionals aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Klus Bomenbeheerplan
Besluit: Het college besluit:
  1. De Klus Bomenbeheerplan vast te stellen;
  2. De externe kosten van € 5.000 (2012) te verantwoorden op de kostenplaats “openbaar groen-externe advisering”(65600800-634324);
  3. De raming voor 2012 van kostenplaats “openbaar groen” (65600800-634324) te verhogen met    € 1.000 en de raming van kostenplaats “onderzoek en nazorg bomen” (65600805-634311) te verlagen met € 1.000.
 

Portefeuillehouder wethouder, de heer G.J. van Loef en wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- PHO Wonen, Welzijn en Zorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- PHO Gezondheidszorg G&V
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over onderwijs.
Besluit: Het college besluit om kennis te nemen van het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), dat heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2011.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht uitvoering Notitie Sportpark Oostermeent 15 september 2011
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht, behoudens het tekstgedeelte aangaande het raadsvoorstel voor juli a.s. Betreffende tekst wordt aangepast.