Collegebesluitenlijst 3 april 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 april 2012


Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 27 maart 2012
Besluit:  Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2012 gewijzigd vast te stellen.
 
Onderwerp- Aanvraag eenmalige subsidie Buurtinitiatieven 2012.
Besluit: Het college besluit de subsidie:
  1. De te weigeren omdat de aanvraag niet binnen 10 weken voor het buurtinitiatief is ingediend waardoor besluitvorming te laat plaatsvindt;
  2. De hardheidsclausule niet toe te passen omdat niet is gebleken van bijzondere omstandigheden genoemd in artikel 11 (Slotbepalingen) om af te wijken van de bepalingen in de verordening.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bezwaar inzake geweigerde omgevingsvergunning voor het plaatsen van 3 toegangspoorten op perceel Langeweg 19
Besluit: Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten met een verbeterde op het concrete plan toegespitste ruimtelijke onderbouwing.

Onderwerp- Bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen Noolseweg 2
Besluit: Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering voor wat betreft welstand, zoals deze is verwoord in het welstandsadvies van 15 januari 2012.


 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Verordening tot wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2011 1e wijziging.
Besluit: Het college besluit  de raad voor te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Blaricum 2011 (1e wijziging) vast te stellen.
 
Onderwerp- Gemeentelijke jaarverslag Wet Kinderopvang 2011
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2011;
  2. Het – ten behoeve van de inspectie van het onderwijs – ondertekenen van het gemeentelijk jaarverslag;
  3. Het in kennis stellen van de gemeenteraad van het gemeentelijk jaarverslag via de lijst van ingekomen stukken

Onderwerp- Aanvraag meerjarige subsidie 2012 door de Stichting Dierenhulpdienst Nederland
Besluit: Het college besluit de subsidie aan de Stichting Dierenhulpdienst Nederland te weigeren vanwege te late indiening en overschrijding subsidieplafond.