Collegebesluitenlijst 3 juli 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 juli 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 26 juni 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juni 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Aanvraag eenmalige subsidie 2012 door het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst
Besluit: Het college besluit de subsidie aan het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst te weigeren aangezien de activiteit niet ten goede komt van de inwoners van de gemeente Blaricum.

Onderwerp- Grondoverdracht aan Agrarische Stichting Blaricum (ASB)
Besluit: Het college besluit:
  1. Over te gaan tot overdracht van vijf gemeentelijke percelen aan de ASB conform de concept-koopovereenkomst d.d. 21 mei 2012.
  2. De verkoopopbrengst te verantwoorden ad. € 1.167,49 op Eigendommen niet voor openbare dienst 6.820.0400 – Opbrengst grondverkopen 833.100.
 
Onderwerp- Overdragen aggregaat aan Oranjevereniging Blaricum
Besluit: Het college besluit in te stemmen het aggregaat om niet over te dragen aan de Oranjevereniging en tevens dat het onderhoud, opslag en transport door de Oranjevereniging voor rekening van de Oranjevereniging is.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- HOV ‘t Gooi
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de brief aan GS over de procesafspraken voor de komende fase van het project HOV in het Gooi.
 
Onderwerp- Verkoop van gemeentegrond gelegen achter huurwoningen Bergweg nrs. 34 t/m 56 aan Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken.
Besluit: Het college besluit:
  1. Akkoord te gaan met overdracht van 468 m2 grond aan de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken.
  2. De verkoopopbrengst €  36.804 vrij op naam te verantwoorden op Eigendommen niet voor openbare dienst 6.820.0400 – Opbrengst grondverkopen 833.100.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Integrale herziening bestemmingsplan Villagebieden
Besluit: Het college besluit:
  1. Een integrale herziening van het bestemmingsplan Villagebieden in procedure te brengen.
  2. Te kiezen voor een kort inspraaktraject, d.w.z. wel de normale mogelijkheid voor inspraak maar zonder klankbordgroepen o.i.d., en meteen een ontwerpbestemmingsplan te publiceren zonder voorontwerp.
  3. Opdracht te verlenen aan RBOI om het ontwerpbestemmingsplan op te stellen conform bijgevoegde ontwerpbrief.
  4. De raad overeenkomstig bijgevoegde memo te informeren, dat het bestemmingsplan een aantal technische aanpassingen behoeft.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Sportpark Oostermeent
Besluit: Het college besluit het raadsmemo sportpark Oostermeent ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Handhaven kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Besluit: Het college besluit – conform bijgevoegd afzonderlijk besluit –
  1. De bijgevoegde transitietabel beleidsregels kinderopvang en peuterspeelzalen toe te voegen aan de notitie “handhaving kinderopvang voor de gemeente in de regio Gooi & Vechtstreek” van 6 oktober 2009 en
  2. Dat conform deze transitietabel voor de verwijzing naar de beleidsregels in de notitie “handhaving kinderopvang voor de gemeente in de regio Gooi & Vechtstreek” gelezen dient te worden “Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen” en de “Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen”.
 
Onderwerp- Brieven verlenging contracten trapliften en Hulpmiddelen Wmo
Besluit: Het college stemt in met de verlenging van de contracten en de inhoud van de verlengingsbrieven.
 
Onderwerp- Beleidsregels schuldhulpverlening 2012
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de beleidsregels schuldhulpverlening 2012.
 
Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg Gewest 5 juli 2012
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering
 
Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg Gewest 5 juli 2012
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering
 
Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Jeugd Gewest 5 juli 2012
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering