Collegebesluitenlijst 4 december 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 december 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 27 november 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Koloniepad 4 te Blaricum op 25 mei 2013
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Koloniepad 4 te Blaricum.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- 5e begrotingswijziging 2012
Besluit: Het college besluit de raad  voor te stellen de 5e begrotingswijziging vast te stellen
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Gemeentelijke rioleringsplan Blaricum 2012-2017
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het definitief gemeentelijk rioleringsplan Blaricum 2012-2017;
  2. De raad voor te stellen het gemeentelijk rioleringsplan Blaricum vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Optimaliseren subsidieproces
Besluit: Het college besluit:
  1. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek akkoord te gaan met de uitwerking van de vijf businesscases;
  2. Het proces tot mandatering als eerste op te starten waarbij risico gestuurde subsidieverlening geïntroduceerd wordt;
  3. Op basis van de verdere uitwerking van de businesscase mandatering een apart mandaatbesluit hiervoor op te stellen en deze separaat vast te stellen.