Collegebesluitenlijst 4 september 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 september 2012Aanwezig:
De heer R. Posthumus, loco-burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 28 augustus 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 conform vast te stellen.

Onderwerp- Besloten besluitenlijst 28 augustus 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Uitwerkingsplan 3 Bedrijvenpark
Besluit: Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp-uitwerkingsplan 3 Bedrijvenpark conform artikel 6 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp;
 2. Het ontwerpbesluit en ontwerp-uitwerkingsplan 3 Bedrijvenpark conform artikel  3.6 en 3.9a  Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage leggen en het overleg met instanties conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening starten.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Evaluatie van het project “Handhaving Bermen beleid”
Besluit: Het college besluit de evaluatie van het project ‘Handhaving Bermenbeleid’ voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp- Aangepaste Bestuursopdracht
Besluit: Het college besluit de Bestuursopdracht: Renovatie/nieuwbouw Aula begraafplaats vast te stellen.
 
Onderwerp- Uitspraak rechtbank Amsterdam.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met:
 1. Pro forma hoger beroep indienen tegen de uitspraak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, conform conceptbrief.
 2. Een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, conform conceptbrief.
 3. Instemmen dat de motivering van het hoger beroepschrift, namens het college van B&W van Blaricum mag plaatsvinden door de afdelingsmanager PVH van de BEL Combinatie.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Detachering transitieteam Jeugd
Besluit: Het college besluit:
 1. De BELCombinatie voor 0,2 fte te laten vertegenwoordigen (totaal voor gemeenten Blaricum en Laren) in het Transitieteam Jeugd voorlopig voor de periode  tot 1 januari 2015.
 2. Hiervoor 0,1 fte in het DVO vrij te maken.
   
Onderwerp- Aanvraag subsidie voor project “Guus de helpende hand aan Huis” Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met deelname aan het project “Guus, de helpende hand aan huis”
 2. De kosten voor 2012 en 2013 te dekken uit de Wmo reserve.
 3. In het najaar 2013 het project te evalueren en te besluiten of het project wordt gecontinueerd.
 4. Tot communicatie over het project in ”Hei en Wei”.