Collegebesluitenlijst 5 juni 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 29 mei 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012 conform vast te stellen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Stand van zaken opgelegde bezuinigingen in meerjarenbegroting 2011 en 2012 ofwel de bezuinigingsmonitor 1e kwartaal 2012
Besluit:  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de bezuinigingsmonitor 1e kwartaal 2012 en
  2. Over de niet gerealiseerde bezuinigingen richtinggevende uitspraken te doen om de geconstateerde tekorten te dekken.
Met dien verstande dat wijzigingen op aangeven van controler zullen worden verwerkt.
 
 

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Vermogenstoets bij toewijzing van sociale huurwoningen
Besluit: Het college besluit dat, na alle pogingen hiervoor aandacht te vragen, invoering van een vermogenstoets geen verdere stimulatie behoeft, dat het de raad van die pogingen en dit standpunt in kennis zal stellen en dat het met dit standpunt in het komend portefeuillehoudersoverleg WWZ zal instemmen
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Memo subsidie BVV’31 BEL voetbaltoernooi
Besluit: Het college besluit tot het verlenen van een subsidie van € 439  t.b.v. het BEL voetbaltoernooi op zaterdag 2 juni 2012