Collegebesluitenlijst 6 maart 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 maart 2012


 

Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 28 februari 2012
Besluit:  Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012 conform vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Bestuursopdracht Uitvoering parkeerbeleid 2012
Besluit: Het college besluit de Bestuursopdracht Uitvoering parkeerbeleid 2012 vast te stellen
 
Onderwerp- Raadsvoorstel verkoopbeleid snippergronden
Besluit: Het college besluit:
 1. De Notitie verkopen (snipper-)grond d.d. 14 december 2004 in te trekken;
 2. Akkoord te gaan met de beleidslijn om in beginsel geen snippergronden meer te verkopen;
 3. De intrekking van het vorige beleid als genoemd onder sub 1 evenals de nieuwe beleidslijn te publiceren.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Oprichten gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Besluit: Het college besluit:
 1. De raad voor te stellen de gemeenschappelijke regeling voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) aan te gaan;
 2. De gemeenschappelijke regeling aan te gaan met provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Laren, Bussum, Hilversum, Huizen, Lelystad, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren tot oprichting van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek per 1 mei 2012, onder voorbehoud van toestemming van de raad;
 3. In te stemmen met de aanwijzing van de provincie Flevoland als budgethouder totdat de gemeenteschappelijke regeling in gaan;
 4. In te stemmen met het doen van uitgaven door budgethouder ten behoeve van de OFGV voorafgaand aan het ingaan van de gemeenschappelijke regeling tot een maximum van € 330.000;
 5. Het conceptbedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
 6. Het concept bedrijfsplan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek ter advisering voor te leggen aan de ondernemingsraad met het verzoek om in het verband van de Bijzondere Ondernemingsraad te adviseren;
 7. Met de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling wethouder mevrouw J.Z. de Joode-Baljet aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en de heer R. Posthumus als plaatsvervangend lid;
 8. Wethouder J.A. Fackeldey van de gemeente Lelystad te mandateren om namens de deelnemende gemeenten en de provincies met de werknemersvertegenwoordiging over te voeren om tot een akkoord te komen met betrekking tot het sociaal beleid;
 9. De brief van de gemeente Zeewolde te ondersteunen;
 10. In de begroting 2013 RUD als verbonden partij op te nemen;
 11. Niet akkoord te gaan met de verrekening van de overheadkosten. Dit dient eerst besproken te worden met AB van de BEL Combinatie.
   
Onderwerp- Eerste wijziging Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 201 Besluit: Het college stemt in met het raadsvoorstel “Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek – 1e wijziging”
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Uitspraak Raad van State met betrekking tot handhaving kinderopvang
Besluit: Het college besluit het voornemen tot boeteoplegging (beschikking van 16 januari 2012) met betrekking tot BSO De Toevlucht in het kader van de handhaving kinderopvang in te trekken.