Collegebesluitenlijst 6 november 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 november 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 30 oktober 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Wijziging gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie heeft op 31 oktober jl. vastgesteld dat wijziging van de gemeenschappelijke regeling volgens bijgevoegd ontwerp gewenst is. Het Dagelijks Bestuur legt het voorstel tot wijziging thans aan de colleges en de burgemeesters voor ter besluitvorming. Het besluit tot wijziging behoeft voorafgaande toestemming van de gemeenteraden.
Besluit:
  1. Het college en de burgemeester besluiten het ontwerp-besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Blaricum Eemnes Laren ter verkrijging van de vereiste toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. Het college en de burgemeester besluiten tot vaststelling van het ontwerp-besluit, zoals opgenomen in het document Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie 2013, ontwerp gewijzigde regeling (1e wijziging) van 31 oktober 2012, onder voorbehoud en opschortende voorwaarde van het verlenen van toestemming daartoe door de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Papierarm werken
Knelpunt rondom de invoer van papierarm werken en de mogelijke opties
Besluit: Het college besluit het Presidium mee te delen dat in het kader van het papierarm werken een pilot wordt gedaan waarbij aan de raadsleden een tablet wordt verstrekt.
 
Onderwerp- Memo inzake bijdrage Blaricum voor de uitbreiding van de politiepost ten behoeve van het gebiedsteam van Laren/Blaricum 
Besluit: Het college is bereid een bijdrage te geven voor de uitbreiding voor de uitbreiding van de politiepost van € 42.500 excl. Btw.
Organisatie zal worden gevraagd om met dekkingsvoorstel te komen en zo nodig raadsvoorstel te maken.
 
Onderwerp- Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2012 en 2013
Besluit: Het college besluit in te stemmen met concept raadsvoorstel.
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en Portefeuillehouder wethouder, de heer R. Posthumus


Onderwerp- Raadsvoorstel Afvloeiing en Ontwikkeling personeel BEL-Combinatie
Aanvraag krediet voor de reeds aangegane en toekomstige verplichtingen inzake de afvloeiing van het personeel van de BEL- Combinatie.
Besluit: Het college besluit concept voorstel aan te bieden aan de gemeenteraad

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.
De gemeente is verwikkeld geraakt in een gerechtelijke procedure inzake een geldvordering. Ter vermijding van hoge juridische kosten is besloten een minnelijke regeling te treffen. Die regeling is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Besluit: Het college besluit de burgemeester voor zover nodig te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.
 
Onderwerp- Vaststelling legesverordening 2013
Door diverse tariefswijzigingen dient de legesverordening opnieuw te worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de legesverordening 2013 vast te stellen.

Onderwerp- Vaststelling belastingverordeningen 2013
De belastingverordeningen zijn aangepast aan de huidige wet- en
regelgeving en aan de voorstellen uit de paragraaf Lokale Heffingen van de begroting 2013.
 
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de belastingverordeningen voor 2013 vast te stellen.
 
Onderwerp- Ondertekening koopovereenkomst met Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken voor 16 grondgebonden woningen in deelplan C1.
Besluit: Het college besluit wethouder R. Posthumus te machtigen tot ondertekening van de koopovereenkomst van Stichting Woningencorporaties Het Gooi en Omstreken voor 16 grondgebonden woningen in deelplan C1.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Renovatie/nieuwbouw Aula begraafplaats
Door ABC management groep is offerte uitgebracht voor het maken van een programma van eisen en begeleiding van de ontwerpfase tot en met het maken van een bestek en aanbesteding voor de renovatie of nieuwbouw van de aula op de begraafplaats conform de door de raad vastgestelde bestuursopdracht
Besluit: Het college besluit opdracht te verlenen aan ABC conform hun offerte van 17 oktober 2012 met dien verstande dat de voor beide fasen geoffreerde bedragen taakstellend zijn.
 
Onderwerp- Incidentenplan Riolering Blaricum
De gemeente Blaricum heeft in het GRP 2009-2013 het opstellen van een incidentenplan voor de riolering (IPR) als maatregel opgenomen. De doelstelling van het IPR is de gevolgen van incidenten waarbij de riolering betrokken is zoveel mogelijk voorkomen en beperken.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het Incidentenplan Riolering Blaricum;