Collegebesluitenlijst 7 augustus 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouder
 
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 31 juli 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012 conform vast te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Huizerweg/Naarderweg/Bergweg
In de informele bespreking met de raad op 25 juni jl. over nieuw beleid voor 2013 is besloten het plan voor de verbetering van de verkeersveiligheid van het kruispunt Huizerweg/Naarderweg/ Bergweg door te laten gaan, zodat nu een formeel voorstel aan de raad worden gedaan om de benodigde middelen hiervoor vrij te maken.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bijgaande begrotingswijziging en raadsvoorstel voor het  verkeersveiliger maken van het kruispunt Huizerweg/Naarderweg/Bergweg.;
  2. Dit voorstel te bespreken in het RTG op 4 september 2012. 
 
Onderwerp- Zomernota 2012
Besluit: Het college besluit de zomernota 2012 vast te stellen en akkoord te gaan met het conceptraadsvoorstel.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen
Tot nu toe wordt in BELCombinatie de onkruidgroei in de bestrating bestreden met het chemische middel Roundup.  De Tweede Kamer heeft in september 2011 in een motie uitgesproken dat het (niet-economisch) gebruik van dit middel door gemeenten op verhardingen verboden moet worden vanwege de gevolgen voor het milieu (oppervlaktewater).  I.v.m. werkachterstanden van het verificatiebureau dat hiertoe onderzoek moet doen zal dit verbod er (wederom nog) niet komen. Dit betekent een uitstel van het plaatsen op de lijst met verboden middelen. De gemeenteraad van Blaricum heeft in een motie aangegeven te willen stoppen met chemische onkruidbestrijding en middels het verlenen van een “klus” aan de BEL Combinatie is gevraagd om een alternatief middel te vinden dat niet of minder milieubelastend is.
Besluit: Het college besluit de wijze van onkruidbestrijding op verhardingen te wijzigen van chemisch naar de hete lucht methode (HOB methode) en de begroting hierop aan te passen.

Onderwerp- Bestrijding overlast begroeiing waterplanten in Gooimeer
Door de verbeterde waterkwaliteit is de plantengroei in het Gooimeer explosief toegenomen. Naast hinder voor de recreant wordt het uitvaren van de Reddingsbrigade in toenemende mate belemmerd. Hierdoor kunnen er ten aanzien van de veiligheid van de (water)recreatie gevaarlijke situaties ontstaan.
Besluit: Het college besluit:
  1. Opdracht te geven om (in eerste instantie) de uitvaarroute de Reddingsbrigade te laten maaien;
  2. De maaikosten ten laste te laten komen van het rekeningresultaat 2012.
  3. De raad hiervan op de hoogte te stellen.