Collegebesluitenlijst 7 februari 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 februari 2012

 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 31 januari 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Nieuwe aanbesteding inhuur uitzendkrachten 2012-2014
Besluit: Het college besluit:
 1. Tot deelneming aan de aanbesteding van de inhuur van tijdelijk personeel volgens aanbestedingsdocument;
 2. Mandaat te verlenen aan het college van B&W van Amersfoort om te besluiten tot het aangaan van mantelovereenkomsten waarin de inhuur van tijdelijk personeel is vastgelegd;

De burgemeester besluit tot het geven van een volmacht aan de burgemeester van Amersfoort om voornoemde mantelovereenkomsten te ondertekenen.
 
Onderwerp- Jaarverslag Veiligheid 2011, gemeente Blaricum en politie Gooi en Vechtstreek.
Besluit: Het college besluit;
1. Het jaarverslag veiligheid 2011 vast te stellen;
2. Het jaarverslag veiligheid 2011 voor kennisgeving aan de RTG aan te bieden.
 

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch en wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Ontheffing zondagopenstelling.
Besluit: Het college besluit aan de supermarkt C1000 Nijenhuis een ontheffing te verlenen voor zondagavondopenstelling van deze winkel op zondag tussen 16.00 en 20.00 uur voor een periode van een 2 jaar, vanaf 1 januari 2013 t/m 31 december 2014; met dien verstande dat:
 1. Brief wordt aangepast;
 2. AH een weigeringsbesluit ontvangt;
 3. Voordat brief aan C1000 uitgaat, er eerst overleg plaatsvindt met aanvrager en portefeuillehouder over mogelijke parkeerproblematiek.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Jaarrekening 2011 investeringsprojecten.
Besluit: Het college besluit de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen.
 
Onderwerp- Voorkeursalternatief van de jachthaven dat aan de basis zal liggen van het op te stellen (voorontwerp) bestemmingsplan voor het Voorland Stichtsebrug.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het voorstel om het bijgevoegde raadsvoorstel ter bespreking en besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp- Bezuinigingsmonitor 2011 en 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. De realisatie van de taakstellingen 2011 en 2012 per kwartaal te monitoren in een afzonderlijke rapportage aan het college van B&W.
 2. De realisatie van de taakstellingen 2011 en 2012 te integreren in de reguliere planning en controlcyclus ten behoeve van rapportage aan de raad.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Nota Geluidbeleid Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de Nota Geluidbeleid gemeente Blaricum.
 2. Deze te bespreken in de RTG van 6 maart  2012.
 3. Deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden (20 maart 2012).
 4. De Raad voor te stellen de in 2000 vastgestelde Geluidnotitie Horeca, sport en recreatie-inrichtingen in te trekken.
 
Onderwerp- Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP)
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het definitieve concept van het RAP en machtigt de portefeuillehouder om namens het college de RAP definitief vast te stellen in het regionale portefeuillehoudersoverleg van 22 maart 2012.
 
Onderwerp- Meerjaren onderhoud Blaricum Bijvanck (2011-2014) /  onderhoud Blaricum dorp. Uitvoeringsjaar 2012
Besluit: Het college besluit in te stemmen om het krediet voor 2012 van € 300.000 conform B&W-besluit (25 mei 2010) en raadsbesluit van 22 juni 2010 beschikbaar te stellen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Gunning van de opdracht aan Planning Verband Groningen BV (PVG) ten behoeve van het tweejaarlijks contractueel opstellen van de leerlingenprognoses en ruimtebehoefteberekening voor het basisonderwijs Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. Akkoord te gaan met de gunning van de opdracht aan Planning Verband Groningen BV ten behoeve van het tweejaarlijks contractueel opstellen van de leerlingenprognoses en ruimtebehoefteberekening voor het basisonderwijs Blaricum.
 2. De kosten zullen voor de jaren 2012, 2014 en 2016 per jaar € 1.225,70 bedragen en zijn ondergebracht onder kostensoort 634324 op de diverse huisvestingsvoorziening kostenplaatsen.