Collegebesluitenlijst 8 mei 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012

 
Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 1 mei 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 mei 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Kermis 2012
Besluit:  Het college besluit:
 1. In te stemmen met maatregelen b t/m e zoals verwoord in het voorstel;
 2. De sluitingstijden van de horeca niet te wijzigen en te handhaven op de maandag, dinsdag en woensdag tot 02.00 uur;
 3. De horecaondernemers, insprekers, kermisoverleg en raad van het besluit op de hoogte te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Spitsafsluiting Stachouwerweg en Goyerweg
Besluit: Het college besluit in te stemmen met communicatieplanning en ontwerp verkeersbesluit voor de uitvoering van de spitsafsluiting van de Goyerweg en Stachouwerweg.
Brief naar bewoners Bouwvenen uit doen gaan van Blaricum.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Concept-welstandsnota 2012 voor inspraak ter inzage leggen.
Besluit: Het college besluit:
 1. De inspraakprocedure te starten door de concept-welstandsnota 2012 gedurende een termijn van 6 weken voor inspraak ter inzage te leggen;
 2. De concept-welstandsnota voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.
   
Onderwerp- Opstellen Asbestkansenkaart t.b.v. naleving Arbeidsomstandighedenbesluit
Besluit: Het college besluit:
 1. Door bureau Tauw een Asbestkansenkaart te laten opstellen;
 2. De kosten te dekken uit het overschot 2012 op het budget Landschaps- en natuurbeleid via de Zomernota.
   
Onderwerp- Vaststelling bestemmingsplan Villagebieden 2012
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen;
 2. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Villagebieden 2012 vast te stellen conform het ontwerp voorstel en –besluit;
 3. Indieners van de zienswijzen en de eigenaar van het perceel Narderweg 25a de NvZ en het raadsvoorstel toe te zenden.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gewest Jeugd 
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gewest Gezondheidszorg
Besluit:  Het college besluit bij AED Burgerhulpverlening standpunt in te nemen dat kosten binnen huidig budget moeten worden opgevangen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef en wethouder mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gewest Wonen, Welzijn en Zorg
Besluit:  Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering. Wel wordt het standpunt ingenomen dat WMO-monitor niet jaarlijks, maar 2-jaarlijks kan plaatsvinden.