Collegebesluitenlijst 9 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
Mevrouw M. van der Marel, loco-secretaris

Afwezig:
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 2 oktober 2012
Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Aanwijzingsbesluit gebieden alcoholverbod
Het college kan gebieden aanwijzen waar het verboden is op de openbare weg alcohol te nuttigen of alcohol bij zich te hebben voor directe nuttiging. Dit collegevoorstel ziet op de aanwijzing van die gebieden
Besluit: Het  college besluit op grond van art 2.48, 1e lid APV de in de bijlage vermelde gebieden in Blaricum (eventueel aangevuld met schoolpleinen oude dorp en Bijvanck) aan te wijzen als gebieden waarbinnen het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben met het kennelijke doel dat op de weg te nuttigen. 

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp- Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding parkeerplaats Bellevue.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor zienswijzen bij de raad. In deze periode zijn er vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding om het plan te wijzigen. Voorgesteld wordt aan de raad een voorstel te doen om het bestemmingsplan vast te stellen.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de bijgevoegde Nota van Zienswijzen
  2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Uitbreiding parkeerplaats Bellevue vast te stellen conform het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan.
  3. De indieners van een zienswijze te antwoorden conform bijgevoegde ontwerpbrief onder toezending van de Nota van Zienswijzen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Stand van zaken Sportpark Oostermeent
De onderhandelingen met BVV’31 bevinden zich in een afrondende fase. Er is een akkoord bereikt en de mogelijkheid om via een stichtingsmodel de accommodatie te verhuren wordt verder onderzocht. De raad wordt vooruitlopend op definitieve besluitvorming geïnformeerd over de stand van zaken.
Met name de financiële consequenties en dekking ervan worden de komende maand in beeld gebracht en het besluit van de ledenraadsvergadering van BVV’31 wordt begin november verwacht.
Besluit: Het college besluit:
  1. De stand van zaken voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Akkoord te gaan met de concept-overeenkomst tussen de gemeente en BVV’31
  3. De gemeenteraad via memo over de stand van zaken te informeren.
  4. Aandacht voor communicatie naar omwonenden