Collegebesluitenlijst 10 mei 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeesterPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 3 mei 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011
Besluit: Het college besluit:
  1. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011 en de begeleidende brief voor kennisgeving aan te nemen;
  2. De stukken doorgeleiden naar de raad als ingekomen stuk, ter informatie

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Subsidieaanvraag 2012 Verkeersbrigadiers
Besluit: Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat er in Blaricum geen gebruik wordt gemaakt van verkeersbrigadiers en er geen direct belang is voor inwoners

Onderwerp- Kadernota 2012
Besluit: Het college besluit de kadernota 2012 inclusief het pakket aan bezuinigingsmaatregelen aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Voorbereidingsbesluit Dwarslaan
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit ex art. 3.7 Wro te nemen t.b.v. een zelfstandige projectprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO voor realisatie van 3 woningen op de percelen sectie A 2940 en 2387 aan de Dwarslaan te Blaricum

Onderwerp- Bouwplan Stachouwerweg 11
Besluit: Het college besluit mee te delen dat de foutieve informatieverstrekking niet kan leiden tot het afwijken van de bestemmingsplanvoorschriften ten gunste van het realiseren van een bouwplan
 
Onderwerp- Uitbreiding begraafplaats
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met het starten van een Grote Planologische Afwijkingsprocedure (GPA) om verlening van een omgevingsvergunning t.b.v. de uitbreiding van de begraafplaats volgens artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º mogelijk te maken;
  2. De raad te verzoeken een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven inzake de GPA genoemd onder punt 1.
  3. De raad te verzoeken in geval er geen zienswijzen worden ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, de ontwerp vvgb aan te merken als definitieve vvgb
  4. Het wettelijk vooroverleg te starten ingevolge artikel 3.1.1 Bro inzake de GPA genoemd onder punt a.
  5. In te stemmen met de uitbreiding van de begraafplaats aan de noordoostzijde van de huidige begraafplaats.
  6. In te stemmen met het benutten van het krediet begraafplaats (investeringsplanning van de begroting 2011).

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Subsidieaanvraag Rail Aktief
Besluit: Het college besluit de aanvraag buiten behandeling te stellen omdat ondanks een hersteltermijn onvoldoende gegevens zijn ingediend om de aanvraag te beoordelen.
 
Onderwerp- De Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over onderwijs Besluit: Het college besluit om kennis te nemen van het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) dat heeft plaatsgevonden op 17 februari 2011
 
RONDVRAAG / MEDEDELINGEN

College gaat akkoord met verhuizing van Projectbureau Blaricummermeent naar plint van “De Oorsprong”.
Meubilair meenemen.
Nader advies over verdere inrichting plint.