Collegebesluitenlijst 11 januari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 januari 2011

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten besloten en openbare vergadering 4 januari 2011 Besluit: Het college besluit de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011
Besluit: Het college besluit:
1. De raad te verzoeken om delegatie van de bevoegdheid van het heffen en innen van de retributie/heffingen met betrekking tot de brandweertaken;
2. De raad toestemming te vragen voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2011
 
Onderwerp- Thema-lunchbijeenkomst gemeente Bussum
Besluit: College kiest voor 4 april 2011

Onderwerp- Openstelling Politieburerau Huizen-Blaricum
Besluit: Het college besluit:
1. De wijziging van de openingstijden voor kennisgeving aan te nemen;
2. Een en ander ter kennis te brengen aan de raad.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Renovatie busstation TerGooi
Besluit: Het college besluit, nadat de Provincie Noord-Holland de subsidiebeschikking heeft afgegeven, in te stemmen :

  1. Met de renovatie van het busstation TerGooi
  2. Vooruitlopend op de subsidiebeschikking de raad voor te stellen een krediet ter beschikking te stellen van € 335.000 voor de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie van het busstation TerGooi;
  3. Om Grontmij, nadat de subsidiebeschikking is ontvangen, opdracht te verlenen om de voorbereiding ter hand te nemen.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Plan van Aanpak uitbreiding begraafplaats
Besluit: Het college besluit het Plan van Aanpak uitbreiding begraafplaats vast te stellen.
 
Onderwerp- Bouwen in strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit Zalm II (36 t/m 54) te Blaricum
Besluit: Het college besluit een last onder dwangsom op te leggen van € 2.500 ineens aan Zalm II (36 t/m 54) en de bewoners te gelasten de strijdigheid op te heffen door:
  • Het balkonhek met een zitbankje te verwijderen en verwijderd te houden en de originele randbeveiliging terug te brengen of;
  • Een balkonhek te maken die aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Verlenging contract Hulp bij het Huishouden Wmo
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de verlenging van het contract voor Hulp bij het Huishouden (HH). De verlenging betreft het contract met de volgende aanbieders:
  • Stichting Amaris Groep
  • Royal Care B.V.
  • Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek B.V. (Vivium Zorggroep). De nieuwe einddatum van het contract wordt na de verlening 31 december 2011;
2. In te stemmen met de indexering van het huidige uurtarief (van € 21,95) per 1.1.2011. Deze tariefstijging is binnen het contract voorzien en valt binnen de corresponderende financiële raming.