Collegebesluitenlijst 11 oktober 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011


 

Aanwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Regeling beschikbaarheid en bereikbaarheid 2011
Besluit: Het college besluit:
  1. De regeling beschikbaarheid en bereikbaarheid 2011 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad voor te stellen de regeling beschikbaarheid en bereikbaarheid 2011 vast te stellen.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Voorwaarden en uitgangspunten ontwikkelingen Deelplan C1 van De Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit in te stemmen met de memo van voorwaarden en uitgangspunten voor kleinschalige risicodragende ontwikkelingen in deelplan C1 in De Blaricummermeent.
 
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Beslissing op bezwaarschrift van Stichting Karakteristiek Blaricum tegen bouwvergunning hekwerk Noolseweg 20, voor zover dat hekwerk is gesitueerd langs de Matthijssenhoutweg
Besluit: Het college besluit:
Overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften wordt de bouwvergunning voor wat betreft het hekwerk langs de Matthijssenhoutweg herroepen en alsnog geweigerd.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Herinrichting sportpark Oostermeent
Besluit: Het college besluit:
  1. De GREX van sportpark Oostermeent af te sluiten;
  2. Het restant krediet onder voornoemde GREX ten bedrage van € 141.907,70 te heralloceren t.b.v. vervolgtraject;
  3. Een 2e deelkrediet ad € 330.000,- beschikbaar te stellen voor voorgestelde herinrichting van sportpark Oostermeent waarmee totaal krediet beschikbaar voor de renovatie op € 471.907,70 komt.
  4. Eenmalig het bedrag aan niet te activeren uitgaven op het 1e deelkrediet (GREX) ten bedrage van € 178.772,57 in 2011 te onttrekken aan de algemene reserve;
  5. Eenmalig het bedrag aan niet te activeren uitgaven op de 2e deelkrediet ten bedrage van maximaal € 56.750,= bij activering 2e deelkrediet te onttrekken aan de algemene reserve;
  6. De extra kapitaallasten van het 2e deelkrediet ad € 33.705,- te verwerken m.i.v. de begroting 2013;
  7. Eenmalig de onderhoudskosten van € 24.000 in 2012 te onttrekken aan de algemene reserve;
  8. De 13de en 14de begrotingswijziging 2011