Collegebesluitenlijst 12 april 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 april 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 5 april 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 april 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Formatie Burgerzaken
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de rapportage van Leeuwendaal d.d. 9 maart 2011;
 2. Te kiezen voor scenario 2, hetgeen betekent dat Laren en Eemnes in Eemnes openstelling voor burgerzaken hebben en Blaricum gedurende twee ochtenden per week in Blaricum en gedurende twee ochtenden per week in Eemnes.
 3. Kennis te nemen van de consequentie dat de formatie bij Burgerzaken dient toe te nemen met 0,95 fte;
 4. De financiële consequenties voor 2011 te laten leiden tot een aanpassing van de DVO 2011;
 5. Kennis te nemen van het feit dat de BEL Combinatie de overhead van deze toegenomen formatie aan het eind van 2011 terugstort;
 6. Deze toegenomen kosten voor 2012 te dekken binnen de DVO 2012
met dien verstande dat keuze ook aan de raad zal worden voorgelegd.
 
Onderwerp- Openluchtbioscoop op het terrein van Rust Wat op 21 mei 2011.
Besluit: De burgemeester besluit vergunning te verlenen voor het organiseren van een openluchtbioscoop op het terrein van Rust Wat op 21 mei 2011. Vergunning jaarlijks verlenen en niet meerjarig, dit i.v.m. gevoeligheid terrein en omgeving
 
Onderwerp- Jaarverslag 2010 Gezamenlijk Veiligheidsbeleid Gemeente Blaricum en Politie Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. Het jaarverslag 2010 van de gemeente en politie Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
 2. Het jaarverslag 2010 voor kennisgeving aan de RTG aan te bieden.
 
Onderwerp- Functiebeschrijving- en waarderingstraject
Besluit: Het college besluit:
 1. Tot het definitief vast te stellen van het functieboek;
 2. Te starten met de waarderingsprocedure;
 3. De medewerkers informeel te informeren over de wijzigingen t.o.v. het functieboek van 2007
 
Onderwerp- 14+ netnummer
Besluit: Het college besluit:
1. In te stemmen met het sluiten van een convenant met ICTU voor het gebruik van het 14035 nummer;
2. In te stemmen om samen met de andere regio gemeenten die aansluiten met een feestelijk tintje het convenant te ondertekenen met ICTU in combinatie met het live gaan van het telefoonnummer.
 
Onderwerp- Brandbeveiligingsverordening
Besluit: Het college besluit de raad – met tussenkomst van het rondetafelgesprek – te adviseren om de huidige brandbeveiligingsverordening 2006 in te trekken en de nieuwe brandbeveiligingsverordening 2010 vast te stellen conform voorstel

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Jaarrekening en jaarverslag 2010
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan.
 
Onderwerp - Gewestbegroting (ontwerp) 2012
Besluit: Het college besluit in te stemmen met ontwerp gewestbegroting 2012
 

Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Economie en Werk d.d. 15 april 2011

Besluit: Het college besluit in te stemmen met het ambtelijk advies en ter vergadering mee te nemen

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Bezwaar tegen verleende bouwvergunning 1e fase voor het oprichten van een woning met bijgebouw op het perceel Melkweg 27 te Blaricum
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en bezwaarmaakster ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar en het bestreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen verleende aanlegvergunning voor het aanleggen van een tuin met meer dan 100 m2 verharding, het ontgraven van een bouwput en het kappen van 29 bomen op het perceel Melkweg 17 te Blaricum
Besluit: Het college besluit bezwaarmaakster ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar, het bestreden besluit te herroepen en daarvoor in de plaats een nieuw besluit te nemen, d.w. alsnog aanlegvergunning te verlenen op basis van het ingediende rapport van een onafhankelijke deskundige op het gebied van landschap.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen kapvergunning voor 29 bomen op het perceel Melkweg 17 te Blaricum
Besluit: Het college besluit bezwaarmaakster in haar bezwaren ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder verbetering van de wettelijke grondslag van de vergunningverlening.
 
Onderwerp- Advies Boslaan 10
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Evaluatie minimabeleid
Besluit: Het college besluit:
 1. Tot vaststelling van de evaluatie minimabeleid 2007 – 2010;
 2. Voorbehoud te maken ten aanzien van voortzetting beleid i.v.m. bezuinigingen in 2012 e.v. jaren
 
Onderwerp- Subsidieaanvraag Versa voor training medewerkers in niveau Triple P2 en P4
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 2.635 voor het opleiden van professionals van Versa in niveau Triple P2 en P4;
 2. De kosten ten laste brengen van de post Jeugdgezondheidszorg uniform, bedrijfsvoering
 
Onderwerp- DCJG contract
Besluit: Het college besluit:
 1. De contracten te ondertekenen;
 2. De kosten voor 2011 ad € 3.105 te dekken uit Jeugdgezondheidszorg Uniform-Bedrijfsvoering
Onderwerp- Subsidieaanvraag Larensche Mixed Hockey Club.
Besluit: Het college besluit subsidie te weigeren omdat de verordening geldt voor activiteiten zoals opgenomen in de subsidiehandreiking en uitvoering van het gezondheidsbeleid daar buiten valt.
 
Onderwerp- Gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2010
Besluit: Het college besluit in te stemmen met:
 1. Bijgaand jaarverslag Wet Kinderopvang 2010
 2. Het ondertekenen van het verslag aan de inspectie van het onderwijs
 3. Het in kennis stellen van de gemeenteraad van het verslag via de lijst ingekomen stukken.
 

Onderwerp- Portefeuillehouderoverleg Gezondheidszorg Gooi en Vechtstreek

Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.

Onderwerp- Portefeuillehouderoverleg Woning, Welzijn, Zorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering