Collegebesluitenlijst 12 juli 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 juli 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer S. Van der Veen, loco-secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris


Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 5 juli 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Vergunning “Blaricum on Ice”
Besluit: Het college besluit de gevraagde vergunning voor “Blaricum on Ice” te verlenen, met dien verstande, dat de voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend, tot genoegen van het college moeten worden aangevuld met nadere bepalingen aangaande de regeling van het parkeren.