Collegebesluitenlijst 13 december 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 december 2011


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijsten 6 december 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Naarderweg 63 te Blaricum.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Naarderweg 63 te Blaricum
 
Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie Restaurant De Goede Gooier, Crailoseweg 151 te Blaricum
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie De Goede Gooier, Crailoseweg 151 te Blaricum.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Vestiging opstalrecht De Oorsprong tussen Vestiagroep en gemeente Blaricum.
Besluit: Het college besluit:
  1. Instemmen met de tekst van de bijgevoegde concept-akte “Vestiging Recht van Opstal Kwalitatieve Verplichting”;
  2. Instemmen met het notarieel administratief afhandelen van deze akte middels de bijgevoegde volmacht;
  3. Instemmen met de ondertekening van de volmacht door de burgemeester.
 
Onderwerp- Belastingaanslagen, leges en facturen oninbaar verklaren
Besluit: Het college besluit de aangeboden belastingaanslagen, leges en facturen oninbaar te verklaren; met dien verstande dat voortaan bij grote bedragen eerder signaal wordt afgegeven richting bestuur.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Vervanging bomen aan de Ekelshoek
Besluit: Het college is niet akkoord met dit voorstel; eerst overleg met omwonenden organiseren.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht Milieubeleidsplan
Besluit: Het college is akkoord met de bestuursopdracht Milieubeleidsplan 2013-2016 met dien verstande dat bij 2.2. voorbeeld weggehaald wordt en dat in plan rol GAD duidelijke wordt verwoord.
 
Onderwerp- Advies portefeuillehoudersoverleg Milieu Gewest Gooi en Vechtstreek op 14 december 2011
Besluit: Het college stemt in met het adviesmemo portefeuillehoudersoverleg Milieu Gewest Gooi en Vechtstreek op 14 december 2011
 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Wmo inkoopvisie/model
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de inkoopvisie en –model;
  2. Voor de Wmo-inkooptrajecten (Hulp bij het Huishouden, Begeleiding, Hulpmiddelen, Tapliften en Rolstoelen) voor 2012 een bedrag van € 9.702 beschikbaar te stellen ten laste van Wmo-Algemeen (66220400);
  3. In principe in te stemmen met het regionaal beleggen van het contractbeheer mits dit gezien de aard en omvang van het contract nuttig blijkt te zijn.
 
Onderwerp- Evaluatie aannamebeleid basisscholen gemeente Blaricum
Besluit:
  1. Gesprek met schoolleiding beleggen;
  2. Nog eens goed nagaan waar nieuwe kinderen vandaan komen;
  3. College besluit memo voor kennisgeving aan te nemen en ter kennis neming richting de raad te sturen.
 
Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gewest Wonen, Welzijn en Zorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Portefeuillehoudersoverleg Gewest Gezondheidszorg
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.