Collegebesluitenlijst 13 september 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 september 2011


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Subsidieaanvraag Blaricums Gemengd Koor
Besluit: Het college besluit geen subsidie te verlenen, omdat er geen programma in de begroting voorkomt waaronder een activiteit als een concert valt. Er is daarom ook geen budget beschikbaar voor dit soort activiteiten waardoor verlenen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond.
 
Onderwerp- Delegatiebesluit
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen het delegatiebesluit Blaricum 2011 vast te stellen.
 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Rapportage PCO Advies BV inzake project Blaricummermeent
Besluit: Het college besluit de rapportage van PCO Advies BV voor kennisgeving aan te nemen en voor te leggen aan de raad voor bespreking in de RTG van 4 oktober 2011.
 
Onderwerp- Besluitvorming tracé HOV Huizen-Hilversum
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de recente onderzoeksrapporten betreffende de nadere vergelijking tussen het Meenttracé en het Merktracé voor de HOV Huizen-Hilversum;
 2. Kennis te nemen van het stuurgroepbesluit van 15 april jl.;
 3. De raad vervolgens voor te stellen om, in afwijking van het standpunt van de stuurgroep en provincie, niet in te stemmen met de tracévariant vrije busbaan Meenttracé, maar met de variant meerijden via ’t Merk;
 4. Voor de aanleg van de HOV wordt een bijdrage van € 250.000,- verleend. Dit bedrag wordt t.z.t. aan de Algemene Reserve onttrokken (begroting 2013 e.v.).
 
Onderwerp- Hernieuwde aanpak parkeerproblematiek oude dorp
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het in dit advies voorgestelde hernieuwde plan voor de uitbreiding parkeergelegenheid langparkeerders bij Bellevue, te starten met fase 1 (37 P-plaatsen), in combinatie met het realiseren van een parkeerschijfzone in het oude dorp;
 2. Bestemmingsplan Dorp aan te passen t.b.v. uitbreiding parkeergelegenheid terrein Bellevue (voor maximale uitbreidingsfase 3);
 3. Middelen uit de investeringsplanning van de begroting 2011 voor vervanging van verkeerstellers aanwenden voor parkeerproblematiek;
 4. Blauwe zone na 1 jaar te evalueren en € 30.000,- in het proefjaar beschikbaar te stellen voor extra BOA handhaving blauwe zonde (te betrekken bij de integrale afweging van de kadernota 2013);
 5. Een parkeerverordening vast te stellen met bijbehorend ontheffingenbeleid (ontheffing voor max. 2 personenauto’s per perceel van eigenaren/huurders binnen het beoogde gebied van de blauwe zone;
 6. Na afloop van het proefjaar en afhankelijk van de evaluatie het legestarief voor een bewonersontheffing vast te stellen op € 50,- voor de eerste en € 100,- voor de tweede ontheffing per adres per jaar en de legesverordening hierop aan te passen;
 7. Aanwending middelen uit de investeringsplanning begroting 2011 (jaarschijf 2009).
 
Onderwerp- Aanpassing treasurystatuut
Besluit: Het college besluit het ‘treausurystatuut 2011’ ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Toekomst buitendienst
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de gepresenteerde richtinggevende visie op de toekomst van de buitendienst en de daarbij behorende business case;
 2. In te stemmen met de nadere uitwerking van de in de business case genoemde scenario’s 2 (verregaande regie op uitbesteding/’EHBO-teams’) en 3 (100% uitbesteding van de buitendienst);
 3. In te stemmen met het laten verrichten van de nadere uitwerking door een extern, gespecialiseerd bureau;
 4. Het offertetraject i.o.m de stuurgroep doen en de kosten in principe te dekken uit organisatiekosten BEL Combinatie, en ander in business case meenemen;
 5. Ermee in te stemmen dat de bestuurlijke begeleiding van dit project plaatsvindt door een stuurgroep waarin namens de opdrachtgevers (gemeenten) de verantwoordelijke portefeuillehouders zijn vertegenwoordigd;
 6. De raad te informeren over het proces inzake het nadere onderzoek ten aanzien van de doorontwikkeling van de buitendienst.
Onderwerp- Ontwerpnota Geluidbeleid Blaricum
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen het de Ontwerpnota Geluidbeleid gemeente Blaricum;
 2. Deze ter kennis aan te bieden aan de RTG van oktober;
 3. Het ontwerp na de RTG voor de inspraak vrij te geven.
 
Onderwerp- Voorstel oplegging last onder dwangsom Raat 2 te Blaricum
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met oplegging last onder dwangsom wegens het zonder vergunning bouwen dan wel in stand laten van illegale bouwwerken en gebruiken van gemeentegrond. Het betreft een dwangsom van:
 1. € 5.000,- voor de illegaal in gebruikgenomen gemeentegrond
 2. € 5.000,- voor de opgerichte carport
 3. € 1.000,- voor het realiseren van een berghok
 4. € 2.000,- voor het realiseren van een erfafscheiding