Collegebesluitenlijst 14 juni 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 juni 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris
Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 7 juni 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 7 juni 2011 conform vast te stellen.


Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Aanbesteding uitvoering bestek BLAR11 “Bouwrijpmaken deelplan C1 en Floris V Dreef” voor het project De Blaricummermeent.
Besluit: Het college besluit:
  1. In te stemmen met de gunning voor het uitvoeren van het bestek BLAR11 “Bouwrijpmaken deelplan C1 en Floris V Dreef” op basis van de op 8 juni 2011 gehouden nationale openbare aanbesteding;
  2. Akkoord te gaan met een opdrachtverlening aan Gebr. Reimert B.V. voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.
Overleg met portefeuillehouder over stelpost.


Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp- Bodemfunctieklassenkaart
Besluit: Het college besluit de bodemfunctieklassenkaart vast te stellen.


Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Leerlingenprognoses basisonderwijs 2012-2029
Besluit: Het college besluit:
  1. De leerlingenprognoses basisonderwijs 2012-2029 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Vast te stellen dat er geen noodzaak is tot het structureel dan wel tijdelijk plaatsen van lokalen ten behoeve van het basisonderwijs;
  3. De leerlingenprognoses basisonderwijs 2012-2029 ter inzage te leggen voor de raad
  4. Het college wil op de hoogte worden gesteld van de voortgang aannamebeleid en gevolgen daarvan voor convenant.