Collegebesluitenlijst 15 februari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 februari 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer G.J. van Loef, wethouderPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijsten 8 februari 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare en besloten vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 februari 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Trouwen op een alternatieve locatie: Trattoria da Bruno
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Trattoria da Bruno, Huizerweg 1 te Blaricum
 
Onderwerp- Bestuursopdracht Kunstbeleid
Besluit: Het college besluit tot vaststelling van de Bestuursopdracht Kunstbeleid

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Gunning hertaxaties in het kader van de wet WOZ
Besluit: Het college besluit in te stemmen met:
 1. Afsluiten van een overeenkomst met het taxatiebureau TOG Nederland BV voor de herwaarderingsronde naar de waardepeildatum 1 januari 2011 en 2012 en optioneel voor de waardepeildata 1 januari.2013 en 2014;
 2. Het collegevoorstel vertrouwelijk ter inzage te leggen voor de raad.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Beleidsregels Planologische Afwijkingen
Besluit: Het college besluit:
 1. De Beleidsregels Planologische Afwijkingen vast te stellen;
 2. De Beleidsregels Planologische Afwijkingen na 6 maanden te evalueren.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Bestuursopdracht BEL zwembad
Besluit: Het college besluit
 1. Akkoord te gaan met de aangepaste bestuursopdracht
 2. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek ten laste te brengen van de algemene reserve
 3. De bestuursopdracht ter informatie in een gezamenlijke Raadscafé te presenteren
 4. Het presidium te verzoeken de bestuursopdracht in het kader van de gewenste simultane en unanieme besluitvorming voor te leggen aan de eerstvolgende RTG en raad van de gemeente Blaricum.
 5. In raadsvoorstel op te nemen dat:
 • college geen moeite heeft met onderzoek naar de renovatievariant;
 • het niet gebruik maken van gegevens van de beheersstichting en Oranjewoud een kostenverhogende werking kan hebben.
Onderwerp- Subsidieaanvraag Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Besluit: Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat de activiteiten niet opgenomen zijn in de subsidieverlening.

Onderwerp- Resultaat bestemming 2010/overheveling exploitatiebudget 2010 naar 2011
Besluit: Het college besluit bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2010 voor te stellen het benodigde budget van € 13.821 in 2011 beschikbaar te stellen.

Onderwerp- Europese aanbesteding Wmo taxi
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor de Aanbesteding van de Wmo taxi Gooi en Vechtstreek;
 2. Akkoord te gaan met de kosten van aanbesteding, te weten € 1.400, die gedekt kunnen worden binnen de huidige Wmo begroting voor individuele voorzieningen.