Collegebesluitenlijst 15 maart 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 maart 2011


 

Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 8 maart 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Bestemming buitenkunstwerken uit depot
Besluit: Het college besluit de beelden uit depot te halen en te herplaatsen.
 
Onderwerp- Burgerparticipatie    
Besluit: Het college besluit:
 1. Het onderwerp burgerparticipatie tot een structureel onderdeel te maken van het gemeentelijke beleidsproces volgens een vast kader, methodiek en spelregels, door vaststelling van de nota Burgerparticipatie in de BEL-gemeenten;
 2. De toepassing van de nota tweejaarlijks evalueren.

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus

Onderwerp- Vaststelling uitvoeringsnota Grondbeleid
Besluit: Het college besluit:
 1. De Uitvoeringsnota Grondbeleid vast te stellen;
 2. Vertrouwelijk ter kennisneming te brengen aan de raad

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Convenant gebiedsgericht beheer grondwater Masterplan ‘t Gooi
Besluit: Het college besluit:

 1. Tot het aangaan van het convenant en het bijbehorende gebiedsplan Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi
 2. Het convenant voor het Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi te ondertekenen;
 3. De burgemeester verleent mevrouw J.Z. de Joode-Baljet eenmalig een machtiging om namens het college het convenant te ondertekenen
 
Onderwerp- Vernieuwd woonruimteverdeelsysteem Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘vernieuwd woonruimteverdeelsysteem’ en het doen uitgaan van het door de colleges van de gewestgemeenten gezamenlijk gedragen persbericht;
 2. Het model Huisvestingsverordening Gooi & Vechtstreek alsmede het model convenant woonruimteverdeling Gooi & Vechtstreek ter besluitvorming voor te leggen aan de raad en
 3. De kosten opvangen binnen de begroting; zonodig in voor- of najaarsrapportage meenemen.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- Inrichting WMO/CJG/CB Bijvanck
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de overeenkomst “Uitvoering en financiering loket WMO/CJG te Blaricum” tussen de gemeente Blaricum en stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken;
 2. De hogere huurkosten 2011 ( € 2.641) voor het CJG deel en het JGZ deel ten laste te brengen van kostenplaats Bedrijfsvoering;
 3. Stelpost van € 15.078 alleen in overleg met portefeuillehouder besteden.
 4. In te stemmen met de huurovereenkomst casco WMO/CJG loket