Collegebesluitenlijst 16 augustus 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretaris

Afwezig:
De heer R. Posthumus, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
 

Portefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

 
Onderwerp- Besluitenlijst
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Verordening subsidieverstrekking Buurtinitiatieven gemeente Blaricum 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. De raad voor te stellen de ‘Verordening subsidieverstrekking Buurtinitiatieven gemeente Blaricum 2011’vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen een subsidieplafond van € 18.200 vast te stellen en te bekostigen uit Criminaliteitsbestrijding 60004 als zijnde ‘Subsidie Buurtinitiatieven’;
 3. Het ‘Aanvraagformulier subsidieverstrekking Buurtinitiatieven’ incl. handtekeningenlijst vast te stellen;
 4. Het ‘Verantwoordingsformulier Buurtinitiatieven’ vast te stellen.
 
Onderwerp- Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
Besluit: Het college besluit:
 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage ‘Doorontwikkeling Veiligheidshuis gooi en Vechtstreek’ en toelichting;
 2. De Rondetafel en de Raad middels bijgevoegde memo en de voortgangsrapportage en de toelichting te informeren over de voortgang van het Veiligheidshuis.
 
Onderwerp- Bestuurskrachtonderzoek 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. Met instemming kennis te nemen van de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek 2011;
 2. Akkoord te gaan met bijgaand actieplan;
 3. Het bijgaande raadsvoorstel met het actieplan via de RTG aan de raad aan te bieden.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet


Onderwerp- Bezwaar tegen bouwvergunning tweede fase voor het oprichten van een woning met bijgebouw op het perceel Melkweg 17 te Blaricum
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en het bestreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp- Presentatie voorontwerpbestemmingsplan in RTG van 13 september 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. Voorontwerpbestemmingsplan te presenteren in de RTG van 13 september 2011;
 2. Opmerkingen vanuit de klankbordgroepen en die van de RTG voor zover dat mogelijk is in het plan te verwerken;
 3. Plan vervolgens gereed te maken voor het houden van inspraak en het plegen van het wettelijk verplichte vooroverleg.
 
Onderwerp- Gevolgen van uitspraak Raad van State bestemmingsplan Villagebieden d.d. 29 juni 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. De gemeenteraad op de hoogte brengen van de uitspraak van de Raad van State;
 2. Het stedenbouwkundig bureau (RBOI) vragen om een herziening van het plan voor te bereiden;
 3. Waar nodig in overleg treden met belanghebbenden over het vervolgtraject;
 4. Bij de planherziening artikel 17.7.1 sub c van de planregels schrappen;
 5. Overgaan tot terugbetaling van griffierechten/vergoedingen voor verleende juridische bijstand aan:
D. Rutter e.a.: € 150,- griffierecht
D. Loon e.a.:   € 150,- griffierecht
S.K.B.:             € 298,- griffierecht
J.H. Fokker:     € 150,- griffierecht
J.H. Fokker:     €   28,51 vergoeding
D. Rutter e.a.:  € 833,71 vergoeding
 
Onderwerp- Verordening Energiesubsidie bestaande woningen
Besluit: Het college besluit:
 1. De ‘Verordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Blaricum ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
 2. De BEL Combinatie mandaat te verlenen voor de uitvoering van het verlenen en vaststellen van subsidie op basis van de verordening Energiesubsidie bestaande woningen gemeente Blaricum 2011 en hiertoe het mandaatbesluit te ondertekenen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp-Bezetting Wmo/CJG loket in Blaricum Bijvanck.
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het aanstellen van een CJG consulent in het Wmo/CJG loket in Blaricum Bijvanck per september 2011
 2. De CJG consulent aan te stellen voor twee dagdelen (acht uur) per week.
 3. De personele uitgaven CJG consulent voor 2011 ten laste te brengen van de post 67150400-600008 (ten laste van de BDU CJG)
 4. Het benodigde budget voor de CJG consulent voor 2012 ad €20.800 mee te nemen in de begroting 2012
 5. In te stemmen met het aanstellen van een Wmo consulent in het Wmo/CJG loket de Bijvanck per mei 2012.
 6. De Wmo consulent aan te stellen voor een dagdeel (vier uur) per week
 7. Het benodigde budget voor de Wmo consulent voor 2012 ad €10.400 mee te nemen in de begroting 2012