Collegebesluitenlijst 17 mei 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2011Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Onderwerp- Besluitenlijst 10 mei 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011 conform vast te stellen.

Onderwerp- Het aanleggen van een publiek toegankelijk WIFI netwerk in de raadzaal van gemeentehuis Blaricum
Besluit: Het college besluit geen publiek WIFI beschikbaar te stellen omdat gebruik niet opweegt tegen de kosten.
Gebruikers van een Ipad kunnen een 3G abonnement nemen of een dommel.
 
Onderwerp- Brief buurtpreventievereniging “Neigbour-Hoedt” over verzoek particuliere beveiliging
Besluit: Het college besluit:
1. Geen budget beschikbaar te stellen voor particuliere beveiliging in de gemeente;
2. Middels concept-brief dit kenbaar te maken aan BPV “Neigbour-Hoedt”

 

Portefeuillehouder wethouder, heer R. Posthumus


Onderwerp- Heffen van precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen d.m.v. invoeren “Verordening heffing en invorderen van precariobelasting op kabels en leidingen 2011”
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
  1. Te besluiten tot invoering van het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen;
  2. De opbrengst van de precariobelasting te reserveren in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Precariobelasting;
  3. Tot het instellen Bestemmingsreserve Precariobelasting.

 

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

 
Onderwerp- Bevestigen van spiegels aan gemeentelijke beukenbomen aan de Eemnesserweg
Besluit: Het college besluit bestuursdwang toe te passen bij de eigenaar van Eemnesserweg 37 te Blaricum wegens het bevestigen van twee spiegels aan twee gemeentelijke beukenbomen.
 
Onderwerp- Bezwaar tegen besluit tot opleggen last onder dwangsom wegens het zonder bouwvergunning uitbreiden en in stand houden van een bijgebouw op het perceel Korte Molenweg 8 te Blaricum
Besluit: Het college besluit zich te conformeren aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 11 april 2011, het bestreden besluit te herroepen en geen nieuw besluit daarvoor in de plaats te stellen, omdat door inwerkingtreding WABO uitbreiding bijgebouw vergunningsvrij is geworden.
 
Onderwerp- Voorstel betreffende melding wit houden erfafscheiding in achtertuin achterburen
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan de erfafscheiding aan te merken als vergunningsvrij.
 
Onderwerp- JOP Bijvanck
Besluit: Het college besluit de JOP in de Bijvanck aan te passen.

 

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef


Onderwerp- "Voorstel inzake zienswijze jaarrekening 2010 en begroting 2012 Regionaal Bureau Leerlingzaken".
Besluit: Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen om zonder nadere zienswijze kennis te nemen van de jaarrekening 2010 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken.
  2. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te brengen ten aanzien van de begroting 2012 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken en niet akkoord te gaan met de meerjarenraming vanaf 2013