Collegebesluitenlijst 18 januari 2011

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 januari 2011

 
Aanwezig:
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester
De heer R. Posthumus, wethouder
Mevrouw J.Z. de Joode-Baljet, wethouder
De heer G.J. van Loef, wethouder
De heer A. Hogendoorn, secretarisPortefeuillehouder burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch


Onderwerp- Besluitenlijst 11 januari 2011
Besluit: Het college besluit de besluitenlijst van de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2011 conform vast te stellen.
 
Onderwerp- Bezetting stembureau’s op 2 maart 2011 voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met het rooster van benoeming met dien verstande dat op stembureau 3 een andere voorzitter wordt benoemd;
 2. Mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw C. Molenaar en mevrouw W.A. van Raaij te mandateren om, in geval van urgentie, wijzigingen in bijgaande lijst aan te brengen.
 
Onderwerp- Dienstverleningsbijeenkomst met de BEL Combinatie voor 2011
Besluit: Het college besluit de Dienstverleningsbijeenkomst met de BEL Combinatie voor 2011 aan te gaan.

Onderwerp- Intentiebesluit deelname samenwerking salarisadministratie
Besluit: Het college besluit in beginsel deel te nemen aan de voorgenomen regionale samenwerking m.b.t. de salaris- en personeelsadministratie per 1 januari 2012
 
Onderwerp- Vervangingsregeling afwezigheid collegeleden en voorstel tot het instellen van een piketregeling collegeleden
Besluit: Het college besluit in te stemmen met beide schema’s; wijzigingen geven collegeleden zelf door.

Portefeuillehouder wethouder, mevrouw J.Z. de Joode-Baljet

Onderwerp- Vaststelling archeologiebeleidsnota
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de definitieve versie van de Nota archeologiebeleid;
 2. De raad voor te stellen de Nota vast te stellen overeenkomstig het ontwerp-raadsvoorstel en –besluit.
 
Onderwerp- Convenant gebiedsgericht beheer grondwater Masterplan ‘t Gooi
Besluit: Het college besluit:
 1. Het convenant en het bijbehorende gebiedsplan Masterplan Grondwatersanering voor te leggen aan de raad, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld op eventuele wensen of bedenkingen aangaande het convenant te uiten. Dit gebeurt op voorwaarde dat de in het convenant opgenomen bijdrage van € 58.000 naar € 24.000 wordt verlaagd;
 2. De eventuele wensen en bedenkingen van de raad aangaande het convenant mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming omtrent het convenant;
 3. Een financiële bijdrage van € 24.000 te storten in het fonds MpGs ’t Gooi in 10 gelijke termijnen van € 2.400 van 2011 tot en met 2020;
 4. Het bedrag inzake het convenant van € 24.000 te dekken via een jaarlijkse onttrekking van € 2.400 uit de voorziening bodemprestaties die bij de jaarrekening 2010 zal worden gevormd.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht Handhaving Bermenbeleid
Besluit: Het college besluit de Bestuursopdracht Handhaving Bermenbeleid vast te stellen.

Portefeuillehouder wethouder, heer G.J. van Loef

Onderwerp- Subsidie Poëzienacht 28 januari.
Besluit: Het college besluit geen subsidie te verlenen omdat met het verlenen van subsidie het subsidieplafond overschreden zou worden.
 
Onderwerp- Bestuursopdracht BEL breed zwembad
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen:
 1. Akkoord te gaan met de voorliggende bestuursopdracht;
 2. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek te delen door 3 en ten laste te brengen van de algemene reserve;
 3. De bestuursopdracht ter informatie in een gezamenlijke raadsvergadering van de drie gemeenten te presenteren;
 4. De bestuursopdracht in de raad van maart a.s. vast te stellen.
 
Onderwerp- Algemene Subsidieverordening Blaricum 2011
Besluit: Het college besluit:
 1. In te stemmen met de aangepaste Algemene Subsidieverordening Blaricum 2011;
 2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de Algemene Subsidieverordening Blaricum 2011
 
Onderwerp- Advies Gewestelijke portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn en Zorg 20 januari 2011
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.
 
Onderwerp- Advies Gewestelijke portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg 20 januari 2011
Besluit: Het college besluit de ambtelijke toelichting voor kennisgeving aan te nemen en mee te nemen in de vergadering.